Precise Biometrics: FORTSATTA SATSNINGAR INOM NYA PRODUKTOMRÅDET DIGITAL IDENTITET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018
FJÄRDE KVARTALET 

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 13,9 Mkr (14,2).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -14,3 Mkr (-5,3). 
 • Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -15,0 Mkr (-12,0). 
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,04 kr (-0,03). 
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,04 kr (-0,03).
 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -9,1 Mkr (3,1).

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER 

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet till 67,6 Mkr (61,0).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -20,0 Mkr (-13,9). 
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -22,2 Mkr (-22,7). 
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,06 kr (-0,06). 
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,06 kr (-0,05).
 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -26,1 Mkr (22,8).
 • Likvida medel uppgick till 79,5 Mkr (117,0) vid delårsperiodens utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

 • En reviderad strategi presenterades och bolaget påbörjade att ta fram lösningar för att säkerställa digital identitet.

 • En planerad omorganisation av verksamheten påbörjades med syfte att förbättra kundservice och möjliggöra tillväxt inom nya områden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HELÅRSPERIODEN 

 • Nytt kontor har etablerats i Shanghai

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL   

Som konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions avyttrats per 1 januari 2018 har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. Affärsområdet har redovisats som verksamhet för avyttring med start i delårsrapporten för det andra kvartalet 2017. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i bokslutskommunikén kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

Belopp i Tkr om inte annat anges 2018 2017 2018 2017
Q4 Q4 Helår Helår
Nettoomsättning  13 948 14 181 67 645 61 039
Omsättningstillväxt, % -1,6% -31,8% 10,8% -26,7%
Bruttomarginal, % 80,5% 91,7% 85,2% 93,3%
Rörelseresultat -14 261 -5 279 -19 958 -13 936
Rörelsemarginal, % -102,2% -37,2% -29,5% -22,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet  -9 067 3 093 -26 055 22 788
Likvida medel, total verksamhet 79 543 116 955 79 543 116 955

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i bokslutskommunikén.
VD HAR ORDET  
Vi har under året inlett en resa mot att flytta Precise Biometrics till en position där vi kommer närmare slutkunden. Precise Biometrics har under en längre tid agerat framförallt på den mobila marknaden där bolaget befunnit sig långt ifrån slutkund och volatiliteten varit stor. Sedan vi i oktober annonserade bolagets uppdaterade strategi har vi kommit långt i arbetet med att utveckla vår nya produkt, Precise YOUNiQ, som säkerställer digital identitet genom att kombinera olika typer a biometri, så som ansikte, fingeravtryck, iris och röst ihop med geodata.  

Produkten förenklar människors vardag på ett revolutionerande sätt genom enkel onboarding, smidig och säker autentisering och unik personanpassning av digitala tjänster. Genom Precise YOUNiQ förflyttar vi oss högre upp i värdekedjan och kommer närmare slutkunden.

Precise Biometrics bedriver idag verksamhet inom tre huvudsakliga affärsområden; digital identitet, smarta kort och mobila enheter, samt är engagerade i initiativ så som bilar och dörrlås.

Under det första halvåret 2019 kommer pilottester inom digital identitet att inledas, där tester tillsammans med kund genomförs fram till och med sommaren för att därefter övergå i en kommersiell fas under andra hälften av 2019. Vi ser dock inte att detta kommer generera några större intäkter i år. Fokus under året kommer att ligga på att förbereda produkten inför nästa år. 

Kontaktlösa betalningar tillåts idag enbart för belopp upp till 200kr utan verifiering, för högre belopp krävs det PIN-kod av säkerhetsskäl. Genom introduktionen av kontaktlösa betalkort med fingeravtryckssensorer ökar säkerheten för kontaktlösa betalningar och möjliggör större köp utan PIN-kod, vilket ökar bekvämligheten och säkerheten för såväl slutanvändare som kortutgivare.  

Inom smarta kort har vi ett antal starka samarbeten med bl.a. NXP samt andra partners och sensorleverantörer där vi tillsammans levererar en produkt vilken både ökar bekvämligheten för användaren samtidigt som det är den säkraste lösningen för biometriska betalkort. Vi förväntar oss mindre initiala volymer inom smarta kort under den andra halvan av 2019 och att volymerna tilltar under 2020 och 2021. 

Affärsområdet mobila enheter kommer att stå för större delen av intäkterna 2019. Resan mot att placera fingeravtrycksensorn över hela displayen pågår och den första telefonen med denna teknik kommer troligtvis att lanseras under andra hälften av 2019. Det innebär att användaren kan verifieras oavsett var på skärmen fingret placeras vilket höjer upplevelsen och säkerheten av telefonen. 

Inom mobilt har vi ett fortsatt starkt samarbete med aktörer som Qualcomm och ett flertal sensorpartners i Kina och Korea.

Under kvartalet släppte ett dotterbolag till Xiaomi i Kina ett elektroniskt dörrlås för hemmabruk med en fingeravtryckssensor som använder vår algoritm. Lanseringen fick stort genomslag i media i Kina och visar på intresset för nya biometriska lösningar för konsumenter. 

Den omorganisation av verksamheten som initierades under kvartalet fortsätter och ett nytt kontor med en handfull medarbetare har etablerats i Shanghai. Kontoret i Karlstad stängs under mitten av det första kvartalet i år vilket innebär att arbetet fortskrider snabbare än plan. För den interna omorganisationen har en total engångskostnad om 5,4 MSEK tagits under 2018. 

Det nya kontoret i Shanghai kommer att spela en viktig roll för affärsområdet mobila enheter då den lokala närvaron på en nyckelmarknad stärks. 

Resan att förflytta Precise Biometrics till en ny högre nivå i värdekedjan kommer att vara vårt huvudsakliga fokus under 2019. Vi är övertygade om att den snart genomförda omorganisationen av verksamheten kommer att bidra positivt till vår utveckling och finansiella resultat. Med fortsatt stor volatilitet på marknaden för mobilt kan 2019 bli ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv. Precise Biometrics har dock en trygg finansiell ställning, vilket möjliggör de satsningar vi har företagit oss och som vi är övertygade kommer att bidra till ett förbättrat resultat under kommande år. 

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 klockan 08.00.

FÖR MER INFORMATION
Stefan K Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 0707-920831
E-post; stefan.k.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och säker verifiering av människors identitet med biometri. Bolagets lösningar används dagligen hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information, besök precisebiometrics.com