Precise Biometrics genomför framgångsrik riktad nyemission om cirka 86 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.

Precise Biometrics AB ("Precise") offentliggör idag att bolaget har genomfört en riktad nyemission av 22.000.000 nya aktier, vilket tillför bolaget ca 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Nyemissionen, som aviserades den 5 september 2013, har möjliggjort för Precise att emittera 22.000.000 nya aktier till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris av 3,90 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Likviden från den riktade nyemissionen kommer att ytterligare stärka bolagets rörelsekapital relaterat till tillväxt och orderfinansiering.

"Vi är mycket nöjda med att ha lyckats attrahera intresse från institutionella investerare, både i Sverige och internationellt, och välkomnar dem som nya aktieägare. Transaktionen stärker Precises finansiella ställning och möjliggör för oss att tillvarata de nya möjligheter som uppkommer i takt med att marknaden växer samt att bibehålla det höga tempot i vår nuvarande expansion", säger Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics AB.

För att genomföra nyemissionen har styrelsen i Precise beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande 2013, om en riktad nyemission om 22.000.000 nya aktier. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital från nya, ur finansiellt perspektiv strategiskt viktiga ägare, och därmed främja Precise möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 6,4 procent baserat på antalet aktier efter emissionen. Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 8 procent. I förhållande till stängningskurs den 5 september motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 9 procent.

Emissionen medför att antal aktier i Precise ökar med 22.000.000 aktier från 323.306.094 aktier till totalt 345.306.094 aktier, och aktiekapitalet ökar med 6.160.000,00 kronor från 90.525.706,38 kronor till totalt 96.685.706,38 kronor.

Rådgivare:
Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och bookrunner i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2013 kl. 08:00.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com