PRECISE BIOMETRICS GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 55 MKR

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien
  • Styrelsen för Precise Biometrics AB ("Precise Biometrics" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämma den 23 april 2013 att besluta om att genomföra en nyemission om cirka 55 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

  • Nyemissionen genomförs för att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo™ genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen.

  • Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr.

  • Fullständiga villkor för företrädesemissionen inklusive teckningskurs och teckningsrelation kommer att offentliggöras den 29 april 2013.

  • Förutsatt att årsstämma den 23 april 2013 fattar beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag kommer teckningsperioden att löpa från och med den 10 maj till och med den 24 maj 2013.

Precise Biometrics har startat 2013 mycket starkt.

Båda Bolagets två affärsområden har vunnit milstolpebeställningar som kommer ligga till grund för de kommande åren.

Affärsområdet IAM har vunnit ett kontrakt för att tillhandahålla Bolagets fingeravtryckalgoritmer till en av de största leverantörerna av finansiell information i världen och som är baserad i USA. Detta är ett betydande bevis på kvalitet och prestanda i Bolagets licensverksamhet. Precise Biometrics är väl positionerat för en mycket stor marknad när fingeravtryckssensorer blir standardkomponenter i alla smartphones och surfplattor med början redan 2013.

Den andra viktiga milstolpen var att en av de största mobiloperatörerna i USA lagt en första order på 5 000 Tactivos som en del av en försäljningssatsning på kunder inom regering och företag. Bolagets förväntningar är att nya kommande policys kommer att kräva att anställda inom, och entreprenörer till, den amerikanska regeringen använder kortläsare vid tillgång till information, e-post etc. från sina mobila enheter.

Mot bakgrund av denna positiva utveckling, och med tanke på att Precise Biometrics återbetalade kreditfaciliteten i januari och inte längre har några skulder, vill Bolaget säkerställa att det har tillräckligt med rörelsekapital till förfogande för att fortsätta att bygga på, och stimulera, det nuvarande momentumet.

"Under 2012 lanserade vi vår produktserie Tactivo™ som är världens första mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare. Lanseringen av Tactivo är ett genombrott för Precise Biometrics på den stora marknaden för smartphones och surfplattor. Produkterna möjliggör en kraftig ökning av säkerheten vid användning av mobila enheter och har tagits emot med ett mycket stort intresse på marknaden.

Detta har resulterat i initiala order från företag och myndigheter på den internationella marknaden. Vidare har ett flertal civila och militära myndigheter i USA startat pilotprojekt baserade på Tactivo, vilka kommer att leda till större order längre fram. Ordern från en av USAs största mobiloperatörer i mars bekräftar det starka intresset som finns för Tactivo.

Baserat på detta har vi genomfört ytterligare investeringar i produktutveckling inom Tactivo för Android. Vi har, för att säkerhetsställa att vi täcker de allra största mobilplattformarna, inlett ett samarbete med Sony Mobile. Därmed representerar Tactivo det nya och starka affärsområdet som vi har förväntat oss, utöver vår licensverksamhet som vi bedriver inom affärsområdet IAM.

Affärsområdet IAM har fått en stark start på 2013 med den prestigefyllda ordern från en världsledande USA-baserad leverantör av finansiella informationstjänster. Med ordern förväntar vi oss att affärsområdet IAM kommer att dra nytta av de pågående initiativen inom mobilsektorn där fingeravtryckssensorer blir inbyggda i smartphones och surfplattor.

För att behålla det höga tempot och ha ett starkt rörelsekapital som främjar den positiva utvecklingen har vi därför beslutat föreslå en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under våren 2013.", säger Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics.

BAKGRUND OCH MOTIV

I maj 2012 lanserade Precise Biometrics den nya produktserien Tactivo™, världens första mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare avsedd för smartphones och surfplattor. Precise Biometrics etablering på marknaden för smarta enheter sker vid ett tillfälle när biometri implementeras som en del av produktutbudet hos tillverkare av smarta enheter. Ett exempel på det är det offentliga bud som Apple lade under 2012 på Authentec, en aktör inom fingeravtryck och biometri. Genom Apples certifiering av produktserien Tactivo har Precise Biometrics lanserat Tactivo för iPhone och iPad globalt. Bolaget har tillkännagivit ett flertal Tactivo-relaterade samarbeten och partnerskap, t.ex. med HID Global, Good Technology, Intercede och Sogeti. Detta innebär att Precise Biometrics tillsammans med respektive partner kan leverera säker mobil identitetsverifiering till myndigheter och företag över hela världen. Under 2012 erhöll Bolaget sin första Tactivo-beställning från en fordonstillverkare. Precise Biometrics erhöll även Tactivo-order från två leverantörer av programvara, Thursby Software Systems plus ytterligare en aktör.

Inom affärsområdet IAM har bolaget blivit utvald av en marknadsledande leverantör av finansiella informationstjänster. Den USA-baserade kunden har valt Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingertrycksalgoritmer. Kunden har för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi. Precise Biometrics har dessutom offentliggjort att en av USAs största mobiloperatörer börjar sälja Tactivo. Mobiloperatören har lagt en första order på 5 000 Tactivo med leverans i mars. Emissionslikviden om 55 Mkr före emissionskostnader kommer att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen.

EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Precise Biometrics har den 21 mars 2013 beslutat att föreslå årsstämma den 23 april 2013 att besluta om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 55 Mkr. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 7 maj 2013. Teckningsperioden löper från och med den 10 maj till och med den 24 maj 2013.

Teckning av aktier kan ske även utan stöd av teckningsrätter (teckning utan företrädesrätt). För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt nedan.

EMISSIONSGARANTI

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN

Årsstämma i Precise Biometrics 23 april 2013
Teckningskurs och teckningsrelation 29 april 2013
offentliggörs genom pressmeddelande
Prospektet offentliggörs genom Omkring den 29 april 2013
pressmeddelande
Sista handelsdag i aktien med rätt 2 maj 2013
till deltagande i nyemissionen
Första handelsdag i aktien utan 3 maj 2013
rätt till deltagande i nyemissionen
Avstämningsdag för deltagande i 7 maj 2013
nyemissionen
Teckningsperiod i nyemissionen 10 – 24 maj 2013
Handel i teckningsrätter 10 – 21 maj 2013
Handel i betalda tecknade aktier 10 maj 2013 till dess
(BTA) emissionen registreras vid
Bolagsverket
Resultatet av emissionen Omkring den 31 maj 2013
offentliggörs genom pressmeddelande

I övrigt hänvisar Precise Biometrics till kallelse till årsstämman, vilken offentliggörs separat, samt det kommande prospektet rörande nyemissionen.

FINANSIELL RÅDGIVARE

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise Biometrics styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 08.30 den 22 mars 2013.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com