Precise Biometrics gör offensiva satsningar inom samtliga affärsområden – Delårsrapport jan-jun 2011

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596

Delårsrapport för perioden januari – juni 2011

  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 9,4 Mkr (26,4) och för andra kvartalet till 5,9 Mkr (7,1).
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -18,6 Mkr (-5,1) och för andra kvartalet till -8,9 Mkr (-4,7).
  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,13 kr (-0,04) och för andra kvartalet till -0,06 kr (-0,04).
  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 49,6 Mkr (34,8). Likvida medel inkluderar 48,6 Mkr som erhölls från nyemissionen (efter emissionskostnader).

Viktiga händelser under kvartalet

  • Precise Biometrics nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, övertecknades. Emissionen tecknades till 118,9% och genomfördes som en del av Bolagets strategiska plan – Plan 2015.

  • Bolaget erhöll toppranking i det amerikanska myndighetstestet – MINEX II, det viktigaste inteoperabilitetstestet för standardiserad Match-on-Card. Då nya direktiv i USA kräver att alla myndigheter implementerar PIV (Personal Identification Verification) och eftersom PIV även föreslås innehålla Match-on-Card så står Precise Biometrics mycket välpositionerad på den amerikanska myndighetsmarknaden.

  • Precise Biometrics lanserade ny mjukvaruprodukt, Precise BioMatch™ Embedded, som gör det möjligt för hårdvarutillverkare att på ett snabbt sätt integrera fingeravtrycksbiometri i sina produkter.