Precise Biometrics offentliggör placering av nya aktier

Precise Biometrics AB (“Precise”) offentliggör idag en placering av nya aktier (“Nya Aktier”) genom en riktad nyemission.

Precise har anlitat Carnegie Investment Bank AB som bookrunner i en placering av Nya Aktier riktad till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige (den "Riktade Nyemissionen").

Priset för de Nya Aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad bookbuilding-process, och de Nya Aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm när de har emitterats och registrerats. Bookbuilding kommer att påbörjas omedelbart. Minsta möjliga order i den Riktade Nyemissionen har fastställts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling om minst motsvarande 1,000,000 kronor. Prissättning och tilldelning i den Riktade Nyemissionen förväntas äga rum innan NASDAQ OMX Stockholm öppnar klockan 09:00 den 6 september 2013. Det totala antalet Nya Aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet.

Likviden från den Riktade Nyemissionen kommer att ytterligare stärka bolagets rörelsekapital relaterat till tillväxt och orderfinansiering.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att Precise styrelse, efter att bookbuilding-processen avslutas, beslutar att emittera Nya Aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2013.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 18:30 den 5 september 2013.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.