Precise Biometrics offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) ("Precise Biometrics" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vars teckningsperiod avslutades idag. Det preliminära utfallet visar att totalt 13 613 163 nya aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 44 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget att tillföras ca 49,5 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om ca 9,0 MSEK. Med likviden från Företrädesemissionen kommer Bolaget att snabbare kunna fokusera på att kommersialisera sina världsledande produkter. Det handlar bland annat om att ta tillvara tillväxtmöjligheter inom nya vertikaler för affärsområdet Algo samt accelerera försäljningssatsningar inom Digital Identity, med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I PRECISE BIOMETRICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades idag den 29 maj 2023 och det preliminära utfallet visar att totalt 13 613 163 aktier tecknades, motsvarande ca 44 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter uppgick till 13 267 102 och antalet aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter uppgick till 346 061. Företrädesemissionen var säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget att tillföras ca 49,5 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om ca 9,0 MSEK. Med likviden från Företrädesemissionen kommer Bolaget att snabbare kunna fokusera på att kommersialisera sina världsledande produkter. Det handlar bland annat om att ta tillvara tillväxtmöjligheter inom nya vertikaler för affärsområdet Algo samt accelerera försäljningssatsningar inom Digital Identity, med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi.

Ett slutligt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 31 maj 2023. Tilldelning av aktier kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 11 maj 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelas aktier den 1 juni 2023 via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

"Emissionslikviden resulterar i ett Precise Biometrics som är väl positionerat för att fortsätta kommersialisera dess världsledande teknik. Under andra halvåret förväntas den utmanande situationen på konsumentelektronikmarknaden förbättras, vilket ger bolaget möjligheter att med kraft fortsätta att kapitalisera på de globala trenderna inom IT-säkerhet och biometri. De senaste samarbetsavtalen på den amerikanska marknaden är exempel på goda nyheter som vi kunnat leverera under det första halvåret 2023, helt i linje med ambitionen att expandera vårt besökshanteringssystem samt vår accesslösning baserad på ansiktsigenkänning i USA. Nu accelererar vi denna och andra nya kommersiella satsningar med fokus på tillväxt, försäljning och förbättrade marginaler på sikt" säger Patrick Höijer, VD på Precise Biometrics AB.

Rådgivare

Precise Biometrics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics offentliggjorde den 11 maj 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Precise Biometrics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.