Precise Biometrics offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 29 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 13 662 355 aktier, motsvarande ca 44,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 13 316 294 aktier, motsvarande ca 43,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 346 061 aktier, motsvarande ca 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna ca 55,9 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100 procent och Precise Biometrics tillförs därmed ca 49,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I PRECISE BIOMETRICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 29 maj 2023 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 21,9 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 44,1 procent av Företrädesemissionen, varav 13 316 294 aktier, motsvarande ca 21,3 MSEK eller ca 43 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 346 061 aktier, motsvarande ca 0,6 MSEK eller ca 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna ca 55,9 procent av Företrädesemissionen. Precise Biometrics tillförs ca 49,5 MSEK före emissionskostnader. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise har tecknat sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, totalt motsvarande cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen.

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 11 maj 2023. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 1 juni 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 9 285 519 SEK till sammanlagt 23 539 298,10 SEK. Antalet stamaktier i Bolaget kommer att öka med 30 951 730 till sammanlagt 77 379 327 stamaktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Precise Biometrics utspädd med ca 40 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq Stockholm fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 24, 2023.

VD-kommentar

”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som deltagit i nyemissionen för deras fortsatta förtroende och välkomna de nya aktieägare som kommit in genom garantiåtaganden, en relativt kostsam men välavvägd åtgärd mot bakgrund av rådande marknadsklimat. Med kapital från företrädesemissionen kan vi nu fokusera fullt ut på den kommunicerade strategin i en ny fas av bolagets utveckling med målet att accelerera kommersialiseringen av bolagets världsledande teknik, bland annat på den amerikanska marknaden,” säger Patrick Höijer, VD på Precise Biometrics.

Rådgivare

Precise Biometrics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics offentliggjorde den 11 maj 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Precise Biometrics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.