Precise Biometrics offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Se avsnittet ”Viktig Information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Precise Biometrics AB offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av stamaktier som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 5 september 2022. Totalt tecknades 2 871 564 stamaktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Egis Technology Inc. tecknat och tilldelats samtliga stamaktier i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022, motsvarande en emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt tillförs bolaget cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader. Egis Technologys ägande i Bolaget efter samtliga emissioner uppgår till totalt 5 609 488 stamaktier, motsvarande cirka 12,08 procent av aktierna i Bolaget.

Kommentar från Patrick Höijer, VD för Precise Biometrics AB:

”Jag vill tacka våra befintliga aktieägare som i det rådande marknadsklimatet deltagit i företrädesemissionen. Vi har nu en betydligt stärkt kassa i kombination med ett fördjupat samarbete med Egis Technology, i och med att de nu går in som långsiktig aktieägare i bolaget. Vi ser att detta sammantaget stärker vår möjlighet att över tid expandera vår befintliga affär i nya vertikaler helt i linje med vår strategiska tillväxtagenda.”

Företrädesemissionen

Den 10 augusti 2022 beslutade styrelsen i Precise Biometrics AB (”Precise” eller ”Bolaget”), med efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 5 september 2022, om en nyemission av högst 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 1 168 552 stamaktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 17,7 procent av Företrädesemissionen. 1 703 012 stamaktier, motsvarande cirka 25,8 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter, varav 1 649 849 stamaktier har tilldelats Egis Technology Inc. (”Egis” eller ”Egis Technology”) i enlighet med lämnat garantiåtagande. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise har tecknat sin pro rata-andel i Företrädesemissionen och styrelseledamoten Peter Gullander har tecknat aktier utan företrädesrätt, totalt motsvarande cirka 2,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningskursen var 6,44 SEK per stamaktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 6 september 2022. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Stamaktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") på Nasdaq Stockholm beräknas inträffa under vecka 41, 2022. Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 41, 2022, ombokas BTA till stamaktier utan särskild avisering från Euroclear.

Den Riktade Emissionen

Den 10 augusti 2022 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, om en riktad nyemission av högst 3 959 639 stamaktier till Egis Technology till en teckningskurs om 6,44 SEK per aktie (”Den Riktade Emissionen”). Egis har tecknat och tilldelats samtliga stamaktier i Den Riktade Emissionen, och Bolagets tillförs därigenom cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 049 360,90 SEK till sammanlagt 13 928 279,10 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 6 831 203 till sammanlagt 46 427 597.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Precise i samband med emissionerna.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Ett prospekt avseende Företrädesemissionen upprättades av Bolaget och godkändes av Finansinspektionen den 6 september 2022.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör ’kvalificerad investerare’ i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen ’UK Prospectus Regulation’ förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.