Precise Biometrics VD Patrick Höijer kommenterar aviserade nyemissionen och bolaget publicerar Q&A

Precise Biometrics (publ) VD Patrick Höijer kommenterar den nyemission som aviserades den 3 april. Bolaget publicerar också en Q&A baserat på frågor som kommit in från aktieägare.

När jag fick förtroendet att ta över som ny VD i fjol så var mitt uppdrag tydligt: Att kommersialisera bolagets världsledande position inom biometri. Under förra veckan meddelade ledning och styrelse i Precise Biometrics ett förslag om en ny företrädesemission för att stärka bolagets kassa. Det får naturligtvis med sig följdfrågor från aktieägare. Jag vill härmed passa på att svara på några av dem.

Jag vill börja med att förtydliga att beslutet att initiera en företrädesemission inte är något som vi gör om den inte bedöms som nödvändig och rätt för bolaget. Det är ett väl avvägt beslut baserat på marknadsläget, ingångna betalningsförpliktelser samt, framförallt, att ge bolaget och dess aktieägare förutsättningar för en betydligt bättre avkastning i framtiden. Jag känner mig säker i min uppfattning att denna företrädesemission stärker bolagets möjlighet att utvecklas enligt den långsiktiga tillväxtplanen.

Precise Biometrics är ett bolag med världsledande teknik. Vi har redan visat att vi är världsledande inom mjukvara för biometrisk avläsning av fingeravtryck, framförallt avseende mobiltelefoner. Under de senaste sex månaderna har dock konsumentelektronikmarknaden generellt, och mobil och laptopmarknaden specifikt, haft en väldigt utmanande situation. Det är inget Precise kan styra över, men något vi behöver anpassa oss till, då det påverkar vårt kassaflöde. De flesta bedömningar är att mobiltelefonmarknaden beräknas återhämta sig under andra halvåret 2023.

Den andra anledningen till företrädesemissionen är mer positiv. Vi har inom Digital Identity utvecklat ett inpasserings- och besökshanteringssystem till lokaler och byggnader komplett med den senaste tekniken för ansiktsigenkänning under de senaste åren. Vi har nu nått tidpunkten att kommersialisera denna tjänst genom bland annat geografisk expansion till USA. Detta, i kombination med att vi vill fortsätta expandera vår fingeravtrycksmjukvara inom Algo in i nya vertikaler, gör att vi också har behov av att stärka vår kassa för dessa offensiva satsningar. Något som ger potential att öka vår intjäning samt skapa mer diversifierade intäktsströmmar framöver.

Genom den föreslagna emissionen tillförs bolaget en nettolikvid om cirka 40,5 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning: 

– Geografisk expansion till USA
– Bearbetning och fördjupade samarbeten inom nya vertikaler för affärsområdet Algo
– Produktutveckling mot nya kundgrupper inom Digital Identity
– Fortsatta förbättringar av bolagets algoritmer för att säkerställa vår världsledande ställning inom Algo på mobiltelefonmarknaden
– Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet 

Som VD, men också som aktieägare, är jag övertygad om att denna emission är rätt väg framåt för bolaget. Jag kommer naturligtvis också som aktieägare vara med att teckna mig i den kommande emissionen. Min förhoppning är så klart att alla aktieägare har möjlighet att delta i emissionen så att de kan ta del av rabatten, men jag har också förståelse för besvikna aktieägare som kanske inte har den möjligheten. Avseende villkoren för emissionen har Precise tagit stöd av rådgivare för att erbjuda de marknadsvillkor som krävs för en lyckosam emission.

Jag vill återigen understryka att jag är stolt över att leda ett starkt Precise-team och känna att jag har deras och styrelsens fulla stöd nu när vi initierar de krafttag jag har fått uppdraget att genomföra. Vi har en bra marknadsposition och med denna nyemission säkrad så är vi väl positionerade att kapitalisera på den globala trenden med ökat fokus på IT-säkerhet och växande användning av biometri inom många områden i samhället. Jag ser fram emot att fortsätta kommersialisera vår position som en ledande global leverantör av identifieringsmjukvara och bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

– Patrick Höijer, VD, Precise Biometrics

Q&A baserat på frågor som kommit in till bolaget från aktieägare

 1. I höstas gjorde ni en företrädesemission och en riktad nyemission då bolaget tillfördes 44 Mkr, nu har ni aviserat en ny företrädesemission på ytterligare cirka 50 Mkr. Varför detta kapitalbehov?
  Emissionen i höstas handlade främst om en riktad nyemission mot Egis Technology. Det var viktigt för bolaget att få in en stark huvudägare. Egis tillför en kompetens inom hårdvara, bidrar till finansiering för fortsatta investeringar samt agerar som en stark partner i Asien för Algo. Även om den delen av kapitalanskaffningen var lyckad, så gjorde marknadsklimatet i höstas att aktiekursen under teckningsperioden sjönk till under teckningskursen och det resulterade i att företrädesemissionen bara tecknades till mindre än hälften. Så nu kan man se denna emission som en fullföljning av den som vi gjorde i höstas. Dessutom handlar emissionen nu om att finansiera upp vår satsning på vårt andra område, Digital Identity, och specifikt en satsning på USA.
 2. Kommer styrelsen och ledningen att delta i nyemissionen?
  Ja, samtliga i ledningsgruppen och i styrelsen har meddelat sin avsikt att teckna sig i nyemissionen. Mer detaljerad information om detta kommer i samband med att prospektet offentliggörs inom kort.
 3. För aktieägare som varit med länge och sett aktiekursen gå ned nu under techfrossan och nu får ännu en nyemission där de behöver försvara sin andel för att inte bli utspädda, kan de känna sig tillfreds med att detta nu verkligen är vändningen för Precise?
  Jag tillträdde ju som ny VD för mindre än ett år sedan. Mitt uppdrag som VD är att ibland ta svåra beslut för att se till att bolaget är rätt positionerat för långsiktig tillväxt. Jag inser att de här besluten på kort sikt får tuffa konsekvenser för aktieägare som riskerar utspädning och speciellt de som varit med länge. Men jag är övertygad om att denna beska medicin är rätt, annars skulle vi inte gjort detta.
 4. Vilken utspädning innebär denna nyemission för aktieägarna som inte deltar i nyemissionen?
  För befintliga stamaktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 40 procent. Men då ska man veta att emissionen är 100% garanterad denna gång. Detta innebär relativt höga kostnader för emissionen, men det är ett väl avvägt beslut vi tagit, då det inte råder någon osäkerhet kring utfallet av föreslagen emission.
 5. Hur går det för Digital Identity och vilka är intäkterna idag från andra områden än fingeravtrycksigenkänning i mobiltelefoner?
  Digital Identity stod 2022 för cirka 25% av bolagets totala omsättning. Mer detaljer kring bolagets utveckling under första kvartalet offentliggörs i samband med bolagets delårsrapport som släpps 08.00 den 9 maj.
 6. EastCoast köptes för 80 Mkr. Precises börsvärde har sedan dess gått ned och efter att förslaget om denna nyemission offentliggjordes har börskursen gått ned ytterligare. Betyder det att det var en dålig affär?
  Nej, bolagets börskurs har påverkats av villkoren för nyemissionen givet marknadsförutsättningarna. Men förvärvet av EastCoast är strategiskt viktigt för Precise Biometrics. Nyligen lanserades ett nytt varumärke för EastCoast Visit som nu kommer heta YOUNiQ Visit när det lanseras i USA. Det är ett steg av många som vi avser dra igång och som finns i affärsplanen för EastCoast. En av anledningarna att vi nu tar in ytterligare kapital är för att kunna leverera resultat från förvärvet av EastCoast genom geografisk expansion och ökad marknadsföring på nya spännande marknader.
 7. Varför är det så viktigt att satsa på Digital Identity och den amerikanska marknaden?
  Mobiltelefonmarknaden har drabbats av ett ”hack i kurvan” efterfrågemässigt, något som drabbat alla underleverantörer inklusive oss. Vi vet ju att när efterfrågan ökar igen när makroekonomiska faktorer förbättras, så står vi i en bra position att kapitalisera på den marknaden. Men satsningen på Digital Identity och USA-marknaden diversifierar långsiktigt våra intäkter både produktmässigt och geografiskt.
 8. Varför behöver Precise pengar nu när det fortfarande finns bra med pengar i kassan?
  Bolaget har en affärsplan och en strategi och bedömer att befintligt rörelsekapital ej är tillräckligt för att leverera fullt ut på dessa inom kommande 12 månader. Att bolaget väljer att agera nu istället för att riskera att hamna i en likviditetsmässigt sämre situation längre fram är positivt. Risken i verksamheten minskar, bolagets finanser stärks och potentialen blir större när vi kan göra fler riktade insatser som i USA. Även om befintliga ägare behöver tillföra mer kapital för att inte bli utspädda, så är det vår bestämda uppfattning att det är en bra investering för bolaget och dess aktieägare. Den nya ledningen som är tillsatt för att vända utvecklingen i bolaget kommer att kunna agera fokuserat och offensivt framgent inom både Algo och Digital Identity
 9. Hur mycket pengar tillförs bolaget och hur ska dessa pengar användas?
  Bolaget tillförs 40,5 MSEK efter kostnader för emissionen är betalda. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:
  – Geografisk expansion till USA
  – Bearbetning och fördjupade samarbeten inom nya vertikaler för affärsområdet Algo
  – Produktutveckling mot nya kundgrupper inom Digital Identity
  – Fortsatta förbättringar av bolagets algoritmer för att säkerställa vår världsledande ställning inom Algo på mobiltelefonmarknaden
  – Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet
 10. Hur länge räcker pengarna som ni tar in nu, kommer det bli fler nyemissioner framöver?
  Vår bedömning är att efterfrågan på mobiltelefonmarknaden inom Algo kommer att öka igen under andra halvåret 2023. I vårt andra affärsområde Digital Identity fokuserar vi mindre på RnD utveckling och mer på kommersialiseringen bl.a. genom att vi nu går in i nya marknader som USA. Allt detta sammanslaget gör att ledningens och styrelsens bedömning är vi kommer stå starka och det finns inga planer på några ytterligare kapitalanskaffningar i nuläget.
 11. Vad ser du mest framemot nu när du går mot slutet av ditt första år som VD?
  Bolagets fokus ligger på att accelerera vår förmåga att leverera på vår långsiktiga tillväxtstrategi samt skapa mindre risk genom mer diversifierade intäktsströmmar. Det kanske mest spännande som kapitaltillskottet möjliggör är en ökad satsning på YOUNiQ i USA. Behovet av säkra system för inpassering- och besökshantering är stort för exempelvis sjukhus, kommersiella fastigheter och gym. Under 2023 har vi därför för avsikt att accelerera vår internationella satsning. Med kapitaltillskottet stärker vi även vår befintliga produktutveckling och våra möjligheter att expandera vår affär på mobiltelefonsidan inom affärsområdet Algo till nya vertikaler såsom laptops och fordonsindustrin.