Precise fortsätter växa i en turbulent omvärld

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2022

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,6 Mkr (18,7)
 • EBITDA uppgick till 0,9 Mkr (-0,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,1 Mkr (-4,6)
 • Periodens resultat uppgick till -4,3 Mkr (-4,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,13)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 Mkr (-1,6)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,9 Mkr (39,0)
 • EBITDA uppgick till 5,0 Mkr (-0,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 Mkr (-8,4)
 • Periodens resultat uppgick till -5,5 Mkr (-8,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 Mkr (-2,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Patrick Höijer tillträdde som VD för bolaget den 1 juni 2022.
 • Aktierna i Precise sammanlades den 30 juni (1:10) och antalet aktier och röster uppgick efter sammanläggningen till 39 596 394 aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • Styrelsen för Precise Biometrics AB har beslutat om en riktad nyemission om högst 3 959 639 stamaktier, motsvarande 10 procent av utestående aktier i bolaget, till Egis Technology Inc ("Egis”). Vidare har styrelsen, under förutsättning av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en företrädesemission om högst 6 599 399 stamaktier samt beslutat att lämna förslag på ett emissionsbemyndigande kopplat till en utökningsoption om högst 2 339 787 stamaktier. Vid full teckning i den riktade emissionen, företrädesemissionen samt utökningsoptionen tillförs bolaget cirka 83 MSEK före emissionskostnader.
 • Egis och Precise Biometrics AB har ingått ett investeringsavtal varigenom Egis har åtagit sig att teckna aktierna i en riktad emission, vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av företrädesemissionen samt teckna aktier i utökningsoptionen i den utsträckning som krävs för att Egis ägande i bolaget ska uppgå till cirka 12,0 procent av aktierna i bolaget efter emissionerna.
 • Styrelsen för Precise kallade till extra bolagsstämma måndagen den 5 september 2022.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2022 2021 2022 2021 2021 Rullande
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 2 Kv 2 Kv 1 – Kv 2 Kv 1 – Kv 2 Helår 12 mån
Nettoomsättning 24 614 18 668 52 926 38 980 83 319 97 265
Omsättningstillväxt, % 31,9% -20,9% 35,8% -16,5% -9,8% 14,9%
EBITDA 942 -814 4 962 -792 1 872 7 626
Bruttomarginal, % 78,0% 73,3% 77,3% 75,4% 76,3% 77,2%
Rörelseresultat -4 109 -4 596 -4 911 -8 408 -14 073 -10 576
Rörelsemarginal, % -16,7% -24,6% -9,3% -21,6% -16,9% -10,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 592 -1 628 4 263 -2 288 -1 477 5 834
Likvida medel 54 644 62 466 54 644 62 466 64 102 54 644

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CEST), den 12 augusti.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/44150

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon (Pin: 7688786#).

SE: +46 8 5051 6386
UK: +44 20 319 84884
US: +1 412 317 6300

Deltagare kommer att bli ombedda att uppge sitt namn vid anslutande till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Patrick Höijer, VD
Annika Freij, CFO

VD HAR ORDET

Under min första tid som VD för Precise kan jag konstatera att vi står oss väl i en turbulent omvärld. Båda våra affärssegment Digital Identity och Algo gör ett starkt Q2 och växer gentemot motsvarande period föregående år. Inom Digital Identity ökade SaaS-intäkterna samtidigt som intäkterna inom Algo växte jämfört med motsvarande period i fjol, trots en globalt minskad efterfrågan på mobiltelefoner. Totalt sett växte intäkterna med 32 procent till 24,6 Mkr med ett EBITDA-resultat om 0,9 Mkr (-0,8). Precise har en stark affärsmodell och det har vi bevisat i det andra kvartalet, och jag ser nu fram emot att på sikt kunna accelerera tillväxten, både inom Digital Identity genom fortsatta investeringar och genom att bredda den lönsamma affären inom Algo till nya användningsområden.

Inom Algo ser vi en tillväxt i intäkter för det andra kvartalet till 19,1 Mkr (17,5), med goda marginaler. Vi ser en minskad efterfrågan på mobiltelefoner på grund av det makroekonomiska läget, dock har tillgången på komponenter förbättrats. Vidare har nya vunna projekt med befintliga kunder bidragit till stärkta licensintäkter under kvartalet. Arbetet med att leverera Precise BioMatch till våra två kunder i bilindustrin fortlöper enligt plan.

Inom Digital Identity växte intäkterna med 358 procent till 5,5 Mkr. Att många företag återgått till att arbeta från kontoret har drivit efterfrågan på system för besökshantering, där EastCoast nådde sin bästa SaaS-försäljningen under ett enskilt kvartal. Vi kan även konstatera en ökad användning av biometriska accesslösningar inom segmenten gym och byggarbetsplatser, vilket är ett kvitto på det kundbehov som finns för våra lösningar, och i kvartalet genomförde vi nya installationer av YOUNiQ för exempelvis Algeco och Iver.

Det arbete vi gör noteras i branschen och det är därför glädjande att vår kommersiella partner Egis beslutat sig för att genomföra en strategisk investering i Precise. Detta ger oss en väsentligt stärkt finansiell ställning som tillsammans med Egis som en långsiktig industriell ägare kommer bidra positivt till vår tillväxtstrategi. Genom investeringen och det fördjupade samarbetet som det innebär kommer vi kunna stärka vår produktutveckling och våra möjligheter att över tid expandera vår affär inom såväl Algo som Digital Identity. Jag ser fram emot att välkomna Egis som ny aktieägare i Precise och jag är samtidigt mycket glad över att vi möjliggör för våra befintliga aktieägare att vara en del i nästa fas av bolagets resa genom företrädesemissionen på samma villkor som Egis.

Efter mina första månader som VD för Precise är det tydligt för mig att bolaget under lång tid byggt upp en global spetskompetens inom biometri samt en god förmåga att applicera den på flera olika applikationsområden. Sammantaget ger det en stark plattform att fortsätta kommersialisera i enlighet med vår strategi. Under kvartalet har det arbetet fortlöpt, där vi fortsätter jobba nära strategiska partners inom båda produktsegmenten. Inom Algo fortsätter vi att utveckla vårt produkterbjudande och utvärdera hur vi över tid kan vinna i nya vertikaler. Vi fortsätter också driva igenom initiativ inom Digital Identity för att organiskt växa SaaS-affären och för nära dialoger med kunder och partners, inte minst avseende integrationen mellan YOUNiQ och EastCoast. Samtidigt är vi flexibla inför fortsatta förvärv. Jag glädjs över, att tillsammans med teamet på Precise, leda bolaget genom denna spännande fas och kapitalisera på den ökande efterfrågan på biometriska lösningar.

Patrick Höijer, VD