Precise slutför förvärvet av EastCoast Solutions och emitterar 6 982 473 nya aktier

Precise Biometrics AB (publ) (”Precise” eller ”Bolaget”) har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB som offentliggjordes den 29 november 2021. I samband därmed har styrelsen i Precise beslutat om en emission av 6 982 473 aktier till EastCoast International, motsvarande ett belopp om 7 miljoner kronor. Därutöver erlades 18 miljoner kronor kontant i den första delbetalningen av förvärvet.

Den totala köpeskillingen för förvärvet av EastCoast Solutions uppgår till 80 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis. Den första andelen av köpeskillingen om totalt 25 miljoner kronor har idag erlagts till säljaren EastCoast International AB, ett av EastCoast Solutions grundare Richard Skalsky och Martin Sjöberg helägt bolag. Av den första andelen av köpeskillingen betalades 7 miljoner kronor med 6 982 473 nyemitterade aktier i Precise genom en kvittningsemission till säljaren och resterande belopp om 18 miljoner kronor erlades kontant. Utöver den första andelen av köpeskillingen kommer ytterligare 55 miljoner kronor erläggas till säljaren genom två delbetalningar:

  • 25 miljoner kronor betalas kontant det datum som infaller ett (1) år från förvärvets slutförande; och
  • 30 miljoner kronor betalas kontant det datum som infaller två (2) år från förvärvets slutförande.

Kvittningsemissionen beslutades idag av styrelsen i Precise med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2021. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Precise ska kunna fullgöra sina åtaganden i samband med förvärvet av EastCoast Solutions. Som kommunicerades vid offentliggörandet av förvärvet uppgår teckningskursen per nyemitterad aktie till 1,00251 krona, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen per aktie under de tjugo (20) handelsdagarna före (och exklusive) den 29 november 2021.

Per datumet för detta pressmeddelande har bolaget 360 231 467 aktier utestående. Efter registrering av kvittningsemissionen till EastCoast International kommer antalet aktier i Precise att öka med 6 982 473 aktier till 367 213 940 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 209 474,19 kronor till 11 016 418,2 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 2 procent. Efter registrering av aktierna i den riktade emissionen som genomfördes den 29 november 2021 kommer antalet aktier att öka med 28 750 000 aktier till 395 963 940 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 862 500 kronor till 11 878 918,2 kronor, motsvarande ytterligare cirka 7 procent. De aktier som emitteras till säljaren kommer att omfattas av sedvanliga lock-up-villkor under 12 månader efter slutförandet av förvärvet.

EastCoast Solutions kommer att konsolideras i Precises konsoliderade finansiella rapportering från den 1 december 2021.

Rådgivare
Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till Precise i samband med förvärvet.

Om EastCoast Solutions
EastCoast Solutions är Nordens ledande aktör inom besökshantering och ett av få företag som jobbar med besökshantering som kärnverksamhet. Företaget grundades 1998 och sedan dess har vi jobbat hårt för att ersätta besöksböcker med digitala besökssystem. Vi brinner för bra besökshantering och vi finns numera runtom hela Sverige men även på en mängd orter ute i världen. För mer information, vänligen besök https://www.eastcoast.se/