Precise växer trots svag efterfrågan på mobiltelefoner

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,8 Mkr (16,9)
 • EBITDA uppgick till -1,8 Mkr (1,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –7,3 Mkr (-3,0)
 • Periodens resultat uppgick till -7,4 Mkr (-2,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,2 kr (-0,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 Mkr (-2,4)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,7 Mkr (55,9)
 • EBITDA uppgick till 3,1 Mkr (0,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,3 Mkr (-11,4)
 • Periodens resultat uppgick till -12,9 Mkr (-11,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 Mkr (-4,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Precise beslutade om en riktad emission om 3 959 639 aktier till Egis Technology, och en företrädesemission om upp till 6 599 399 aktier samt en utökningsoption om upp till 2 339 787 aktier till Egis Technology
 • En extra bolagsstämma den 5 september 2022 beslutade om godkännande av företrädesemission, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier och/eller konvertibler
 • Totalt tecknades 2 871 564 stamaktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,5 procent av företrädesemissionen
 • Precise offentliggjorde ledningsgruppsförändringar för att bättre reflektera bolagets tillväxtstrategi inom Digital Identity och Algo. Genom ändringen utsågs Fredrik Sjöholm till vice VD och CCO Algo, och Patrick Höijer antog rollen som CCO Digital Identity utöver rollen som VD för Precise
 • I enlighet med av årsstämman 2022 beslutade incitamentsprogram tecknade bolagets VD 100 000 optioner motsvarande 100 procent av totala teckningsoptionerna

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • Med anledning av genomförd riktad emission till Egis Technology och genomförd företrädesemission ökade antalet aktier och röster i Precise Biometrics med 6 831 203. I företrädesmissionen deltog samtliga i styrelsen och ledningsgruppen i proportion till sitt ägande
 • Emissionerna registrerades hos Bolagsverket den 4 oktober och den 6 oktober tillfördes Precise cirka 41 Mkr efter emissionskostnader

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2022 2021 2022 2021 2021 Rullande
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 3 Kv 3 Kv 1 – Kv 3 Kv 1 – Kv 3 Helår 12 mån
Nettoomsättning 18 816 16 905 71 742 55 885 83 319 99 176
Omsättningstillväxt, % 11,3% -27,1% 28,4% -20,0% -9,8% 26,5%
EBITDA -1 829 998 3 132 206 1 872 4 798
Bruttomarginal, % 63,2% 76,4% 73,6% 75,7% 76,3% 74,6%
Rörelseresultat -7 341 -2 972 -12 252 -11 380 -14 073 -14 945
Rörelsemarginal, % -39,0% -17,6% -17,1% -20,4% -16,9% -15,1%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 028 -2 361 3 656 -4 649 -1 477 3 530
Likvida medel 41 278 55 658 41 278 55 658 64 102 41 278

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 11 november 2022.
Länk till webcast:

https://financialhearings.com/event/44151

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben.

Frågor skickas till investor@precisebiometrics.com.

Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Patrick Höijer, VD
Annika Freij, CFO

VD HAR ORDET

Det har varit ett händelserikt kvartal för Precise. Först och främst fortsätter vi växa trots en lägre efterfrågan inom mobilindustrin. Det visar styrkan i vår nya affärsmodell där de återkommande intäkterna inom affärsområdet Digital Identity, huvudsakligen genom förvärvet av EastCoast, tillsammans med den stabila utvecklingen av licensintäkterna inom affärsområdet Algo, kompenserar för de lägre royaltyintäkterna. Totalt ökade intäkterna med 11,3 procent till 18,8 Mkr (16,9 Mkr), med en EBITDA om -1,8 Mkr (1,0). Under kvartalet gjorde vi även en riktad emission till Egis Technology, som är en viktig kund till Precise, och en företrädesemission till våra befintliga aktieägare. Emissionerna bidrar totalt med cirka 41 Mkr till Precise, vilket tillsammans med det fördjupade samarbetet med Egis kommer att stödja vår förmåga att leverera på vår strategi.

Affärsområdet Algo
Den lägre efterfrågan på mobiltelefoner under 2022 har gjort att mobiltillverkare (OEM) har stora lager av komponenter och telefoner. De har därför fokuserat på att minska sina lager genom att minska inköpen från modulhusen, det vill säga de underleverantörer som levererar komponenter till OEMs. Precises kunder levererar fingeravtryckssensorer till modulhusen, och de har därför upplevt betydligt lägre volymer under tredje kvartalet, vilket har påverkat våra royaltyintäkter. Tittar vi på intäkterna för Algo som helhet uppgick de till 13 Mkr (16,6), främst till följd av att royaltyintäkterna minskade med 72 procent jämfört med motsvarande period i fjol, medan licensintäkterna ökade marginellt. Så snart mobiltillverkarna börjar minska sina lager räknar vi med en gradvis återhämtning och därmed en ökning av royaltyintäkter. Exakt när detta sker i tiden är svårt att förutse, men vår bästa bedömning just nu är att vi kommer att se en gradvis normalisering av lagernivåerna under det första halvåret 2023.

Inom Algo har vi under många år byggt upp en världsledande kompetens för att utveckla algoritmer för fingeravtrycksavläsning, något som grundar sig i en avancerad expertis inom bildanalys. Våra lösningar används främst i telefoner i medel- till premiumsegmentet som en följd av att vi varit framgångsrika när det gäller att leverera mer komplex mjukvara för sensorer under mobiltelefoners display, främst sensorer som bygger på optisk- och ultraljudsteknik. Vid nyligen genomförda tester av våra algoritmer kan vi se att de håller en världsledande nivå, särskilt när det gäller biometrisk prestanda och svarstid. Det är ett styrkebesked för vår affär som också bekräftas när jag träffar kunder i bland annat USA och Asien. Under kvartalet kunde vi se våra lösningar lanseras i bland annat nya mobiltelefoner från Vivo och i smarta dörrlås från Aqara och TP-Link.

Vår tillväxtstrategi för Algo är tydlig. Vi fortsätter att stödja våra partners för att vinna affärer inom mobilsegmentet och stödja nya sensorleverantörer. Samtidigt utforskar vi nya vertikaler och utvärderar nya typer av sensorer som kan använda våra algoritmer.

Affärsområdet Digital Identity
Digital Identity, som fokuserar på access- och besökshantering, uppvisade ett starkt tredje kvartal. Intäkterna ökade till 5,8 Mkr (0,3), drivet av våra lösningar för besökshantering inom vårt senaste förvärv, EastCoast. Bolaget ser en tilltagande efterfrågan för våra besökshanteringssystem där försäljningsvärdet under de första nio månaderna 2022 ökade med 50 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Vi har för närvarande två lösningar för besökshantering, en så kallad on premises-lösning och en molnbaserad lösning som genererar återkommande intäkter. Under 2022 har vi drivit flera initiativ för att öka försäljningen av den skalbara molnbaserade lösningen. Detta har burit frukt då försäljningsvärdet av den lösningen för de första nio månaderna 2023 nästan dubblerades jämfört med motsvarande period förra året.

Under kvartalet har vi vunnit nya YOUNiQ-affärer med bland andra Paras Bygg och tillkommande projekt med Algeco. Vidare har vi vunnit EastCoast affärer med bland andra ATEA och Smurfit Kappa.

Med YOUNiQ har vi under de senaste åren utvecklat en marknadsledande lösning för biometrisk fysisk access genom ansiktsigenkänning. Vår produktutveckling fokuserar nu främst på att skapa ytterligare skalbarhet och enkelhet i lösningen. Det övergripande fokuset för YOUNiQ är att bygga upp starka försäljningskanaler genom att säkerställa rätt partnerskap, både kommersiellt och tekniskt. Ett steg på den resan är att YOUNiQ under september certifierades av vår amerikanska partner Genetec för inkludering i deras säkerhetsplattform Genetec Security Center.

Jag är därför särskilt glad över att vi vunnit ett avtal i USA med St Lawrence Health Hospital i delstaten New York. Vi förser därigenom sjukhuset och farmaceuterna med en säker accesslösning som bygger på ansiktsigenkänning. Den amerikanska marknaden bedöms ha en god potential givet dess storlek och mognad när det kommer till kännedom om och användning av biometriska lösningar jämfört med Europa. Vi fokuserar framöver mer försäljningsinsatser mot den amerikanska marknaden för att stödja tillväxten inom affärsområdet.

Ökat kommersiellt fokus och kostnadskontroll
Vi verkar i en mer osäker makroekonomisk miljö. Precise har hittills uppvisat motståndskraftiga intäkter trots detta som en följd av utvecklingen inom Digital Identity och en stabil utveckling av licensintäkterna inom båda våra affärsområden. Men för att på bästa sätt möta osäkerheten i den globala efterfrågan på mobiltelefoner har vi ökat vår kostnadskontroll och redan under kvartalet tagit initiativ för att minska våra operativa kostnader. Det har gjorts bland annat genom att minska antalet konsulter och att optimera våra FoU-initiativ. Detta i linje med vår strategi och ökade kommersiella fokus.

Under kvartalet omorganiserades Precise till två tydliga affärsområden, Digital Identity och Algo, för att ytterligare fokusera på våra respektive affärsområdens tillväxtmöjligheter. Detta har skapat ett tydligare fokus och en framåtanda som gör mig komfortabel i att vi kommer kunna fortsätta leverera på vår strategi.

Jag har under hösten haft möjlighet att träffa våra kunder runt om i världen och jag är glad över att se hur mycket förtroende de har för Precises teknik. Den globala underliggande trenden med ökad användning av biometri gynnar oss och jag ser fram emot att fortsätta kommersialisera vår position som en ledande global leverantör av identifieringsmjukvara.

Patrick Höijer, VD