REVIDERAD STRATEGI FÖR NYA AFFÄRER

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 16,8 Mkr (10,1).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,4 Mkr (-6,5).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,7 Mkr (-7,5).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 kr (-0,02).
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,00 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -0,2 Mkr (3,9).
DELÅRSPERIODEN
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet till 53,7 Mkr (46,9).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,7 Mkr (-8,7).
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -7,2 Mkr (-10,7).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,02 kr (-0,03).
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,02 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -17,0 Mkr (19,7).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Stefan K Persson tillträdde den 1 augusti som ny VD.
 • Ulrik Nilsson tillträdde den 27 september som ny CFO.
 • Oppo R17 lanserades där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en optisk sensor under glas från Silead.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT
 • En reviderad strategi presenterades där bolaget ska ta fram biometriska autentiseringslösningar inom nya användningsområden.
 • En planerad omorganisation av verksamheten presenterades med syfte att förbättra kundservice och möjliggöra tillväxt inom nya områden.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions avyttrats per 1 januari 2018 har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. Affärsområdet har redovisats som verksamhet för avyttring med start i delårsrapporten för det andra kvartalet 2017. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Belopp i Tkr om inte|2018 |2017 |2018 |2017 |2017 |Rullande|
|annat anges | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
| |Q3 |Q3 |Q1-Q3 |Q1-Q3 |Helår |12 mån |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning |16 817|10 081 |53 697 |46 858 |61 039 |67 878 |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Omsättningstillväxt,|66,8% |-56,1% |14,6% |-25,0% |-26,7% |0,4% |
|% | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Bruttomarginal, % |84,3% |90,5% |86,4% |93,8% |93,3% |87,5% |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat |-367 |-6 479 |-5 696 |-8 658 |-13 936|-10 974 |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelsemarginal, % |-2,2% |-64,3% |-10,6% |-18,5% |-22,8% |-16,2% |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Kassaflöde från |-153 |3 887 |-16 988|19 695 |22 788 |-13 895 |
|löpande verksamhet | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Likvida medel, total|91 309|116 722|91 309 |116 722|116 955|91 309 |
|verksamhet | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD HAR ORDET
Jag tillträdde positionen som VD den 1 augusti 2018 och detta är följaktligen mitt första VD-ord. Jag är glad över att vara ombord i bolaget och sedan jag tillträdde har jag observerat en väldigt intressant industri som är i en expansionsfas, där biometriska lösningar allt mer görs tillgängliga för allmänheten genom en rad applikationer. Historiskt har Precise Biometrics kärna legat inom fingeravtrycksbiometri med fokus på mobila enheter. I takt med att användningen av smarta enheter som mobiltelefoner, fordon, konsumentelektronik och wearables ökar, ser vi en ökad efterfrågan av biometriska lösningar som gör livet mer bekvämt och säkert.

Genom att studera marknaden och den tekniska utvecklingen har vi identifierat möjligheter att utöka vår existerande verksamhet med nya områden, och jag är övertygad om att vi är väl positionerade att ta nästa steg i vår utveckling. Från att tidigare ha levererat högkvalitativa biometrilösningar för fingeravtryck, har vi nu en möjlighet att gå in på ett bredare system av lösningar, där vi ämnar förena olika biometriska modaliteter för sektorer som finans, gaming, medicin och säkerhet. Förmågan att läsa data genom fingeravtryck, iris, ansikte, beteende och geodata möjliggör den typ av användarupplevelse och säkerhet som efterfrågas av marknaden.

Med målsättning att förbättra kundservice och support samt förstärka våra ambitioner att förena olika biometriska modaliteter avser vi att omstrukturera vår organisation. Den asiatiska biometrimarkaden växer snabbt, och vi har därför nyligen annonserat våra intentioner att etablera ett kontor i Shanghai under den första halvan av 2019, för att erbjuda kundservice och support på plats. Samtidigt planerar vi att centralisera vår forskning & utveckling i Sverige till Lund. Det möjliggör för oss att fortsätta utveckla lösningar som förenar olika biometriska modaliteter. Tester av våra nya erbjudanden kommer att påbörjas under den första halvan av året men förväntas inte ha någon väsentlig finansiell påverkan under 2019.

Vi har sett en ökad omsättning och minskade förluster under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror främst på ökade royaltyintäkter samt en justerad reservering.

Vi har ett bra samarbete med ett flertal kunder som fokuserar på optiska- och ultraljudssensorer och kommer att fortsätta fokusera på dessa områden. Vi konkurrerar om flertalet mobilprojekt inom dessa nya sensortekniker, men konkurrensen inom området är stark och osäkerheten kring vilka tekniska lösningar som kommer användas är stor.

De första kontaktbaserade biometriska betalkorten närmar sig kommersiell lansering vilket blir en milstolpe i utvecklingen av biometriska betallösningar. Det tar oss ett steg närmare introduktionen av kontaktlösa biometriska betalkort vilket kommer bli den föredragna betallösningen, eftersom det ger en markant bättre användarupplevelse jämför med kontaktbaserade kort. Vi förväntar oss mindre initiala volymer inom smarta kort under den andra halvan av 2019 med högre volymer under 2020.

Som tidigare kommunicerat kvarstår vår strävan att generera lönsam tillväxt som högsta prioritet och vi är övertygade att den planerade omorganisationen av vår verksamhet kommer att bidra positivt till vår utveckling.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl 8.00.