Smartphone med Precise BioMatch Mobile™ lanserad av ledande tillverkare

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 21,5 Mkr (32,1) och för tredje kvartalet till 7,3 Mkr (6,1).

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -34,9 Mkr (-22,9) och för tredje kvartalet

till -14,1 Mkr (-10,5).

Resultatet för delårsperioden uppgick till -34,4 Mkr (-24,2) och för tredje kvartalet till

           -14,0 Mkr (-10,4).

Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,10 kr (-0,08) och för tredje kvartalet till

-0,04 kr (-0,03).

Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 68,5 Mkr (112,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Smartphone med Precise BioMatch Mobile har lanserats av ledande tillverkare i Asien

Precise Biometrics fokuserar verksamheten för att nå lönsamhet under 2015 genom ökad marknadsnärvaro främst i Asien och lägre rörelsekostnader framöver. Under tredje kvartalet har en omorganisation genomförts som medfört personalkostnader av engångskaraktär om totalt 3,2 Mkr.

Precise Biometrics har påbörjat utvecklingen av Tactivo för iPhone 6. Som en effekt av de nya iPhone och iPad versionerna som lanserats av Apple har Precise Biometrics gjort en omvärdering av Tactivo för äldre iPhone och iPad modeller vilket lett till en nedskrivning om totalt 3,3 Mkr.

Bo-Göran Jaxelius tillträdde i september som CFO.