Stark algoaffär trots komponentbrist bäddar för framtidssatsningar

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2021

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 Mkr (23,6)
 • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (2,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 Mkr (-1,1)
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 Mkr (1,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 Mkr (2,3)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,0 Mkr (46,7)
 • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (5,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,4 Mkr (-1,0)
 • Periodens resultat uppgick till -8,1 Mkr (-1,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 Mkr (9,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Mastercard Vendor Letter of Approval för smart betalkort från KONA I med Precise fingeravtrycksteknologi.
 • Första installationen av YOUNiQ i Norge tillsammans med RCO security, ett ledande företag inom passersystem.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • Framgångsrik integrering av YOUNiQ med ASSA ABLOY ARX.
 • Första installationen av YOUNiQ i Tyskland för access till faciliteter.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2021 2020 2021 2020 2020 Rullande
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 2 Kv 2 Kv 1 – Kv 2 Kv 1 – Kv 2 Helår 12 mån
Nettoomsättning 18 668 23 615 38 980 46 680 92 349 84 649
Omsättningstillväxt, % -20,9% 75,6% -16,5% 82,4% 0,5% -25,1%
EBITDA -814 1 998 -792 5 059 6 862 1 012
Bruttomarginal, % 73,3% 84,7% 75,4% 86,2% 84,2% 79,1%
Rörelseresultat -4 596 -1 128 -8 408 -980 -5 792 -13 220
Rörelsemarginal, % -24,6% -4,8% -21,6% -2,1% -6,3% -15,6%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 628 2 266 -2 288 9 201 21 792 10 303
Likvida medel 62 466 76 259 62 466 76 259 76 258 62 466

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CEST), den 12 augusti.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/13404

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46856642707
UK: +443333009269

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET

Inom Algo hade vi intäkter med höga marginaler vilket avspeglar vår starka marknadsposition. Komponentbristen har dock minskat våra royaltyintäkter. Samtidigt fortsätter vi att vinna viktiga projekt tillsammans med våra nyckelpartners med BioMatch Mobile som integreras i olika serier av smarta enheter från ledande OEM-tillverkare. Även om komponentbristen fortsätter har vi goda möjligheter framöver att återgå till tidigare volymer. Inom Digital Identity såg vi en stark tillväxt, ett kraftigt ökat intresse och vi fortsätter uppbyggnaden av våra säljkanaler. Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 18,7 MSEK, främst drivet av intäkter från Algo.

Den starka lönsamheten inom Algo ger möjlighet till en egenfinansierad uppbyggnad av Digital Identity. Resurserna fördelas jämnt mellan produktområdena och med fortsatt tillväxt inom Digital Identity jämte återhämtning inom Algo ser vi att bolaget kommer uppnå lönsamhet. Efter satsningar inom Digital Identity, samt påverkan av komponentbrist uppgick EBITDA till -0,8 MSEK trots minskning av royaltyintäkter. Justerat för satsningar inom Digital Identity ser vi en stark underliggande lönsamhet i bolaget.

Tillväxten inom produktområdet Digital Identity uppgick till 169 % och genom SaaS-modellen (software as a service) säkerställer vi stabila återkommande intäkter med höga marginaler. Glädjande är även att vår churn rate, det vill säga mått på hastighet i kundbortfall, är noll procent. Alla kunder som valt YOUNiQ access är mycket nöjda och vi har flera fall av merförsäljning genom ytterligare installationer. Våra riktade marknadsaktiviteter har bidragit till ökad medvetenhet och intresse för YOUNiQ. Vi har nu en mycket spännande pipeline med flera projekt tillsammans med partners såsom Algeco, RCO, Assa Abloy Opening Solutions och flera andra. Under andra kvartalet har vi fortsatt ta viktiga steg på vår kommersialiseringsresa vilket ger oss en stark grund för fortsatt tillväxt.

Det är viktigt att YOUNiQ fungerar tillsammans med andra system och har därför från grunden utvecklats som ett öppet system för att uppnå bäst möjliga skalbarhet. Integrationen med ARX, som kommunicerades efter kvartalets utgång, är ytterligare ett exempel på YOUNiQ som en kvalitetssäkrad produkt som de absolut största aktörerna i branschen värdesätter som en integrerad del i sitt erbjudande. Vi fortsätter identifiera och arbeta nära utvalda partners där YOUNiQ kompletterar våra partners utbud med bekväm och säker identifiering genom ansiktsigenkänning.

Inom produktområdet Algo fortsätter vi med att arbeta nära ett fåtal utvalda partners. Detta följer vår strategiska prioritering att stärka vår relation genom utökat samarbete med partners på nyckelmarknader. Vi arbetar intensivt med att rulla ut den nya generationen fingeravtrycksmjukvara till våra partners där vi tar ansvar för större delar av systemet och bedömer att försäljningen kommer att återhämta sig även om komponentbristen fortsätter.

Det är tydligt att den generella digitaliseringen av våra samhällen har accelererats till följd av pandemin vilket banar väg för våra produkter att bli ännu mer efterfrågade. Våra innovationer bidrar till att driva en positiv utveckling mot mer hållbara identifieringslösningar och jag är därför övertygad om att vi kommer ur pandemin som ett ännu starkare bolag – väl positionerade att kapitalisera på växande marknader som drivs av globala megatrender som digitalisering och hållbarhet.

Med stark underliggande lönsamhet som återinvesteras i tillväxt, ser jag fram emot att fortsätta flytta fram våra positioner som ledande global leverantör av identifieringsmjukvara där du är nyckeln. Till sist vill jag passa på att tacka Ulrik Nilsson för hans insatser de senaste åren och hälsa Annika Freij varmt välkommen till Precise som ny CFO.

Stefan K Persson, VD