Stark avslutning på ett händelserikt år

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2021

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,4 Mkr (22,5)
 • EBITDA uppgick till 1,7 Mkr (0,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till –2,7 Mkr (-2,6)
 • Periodens resultat uppgick till -2,4 Mkr (-8,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 Mkr (12,2)

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 83,3 Mkr (92,3)
 • EBITDA uppgick till 1,9 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,1 Mkr (-5,8)
 • Periodens resultat uppgick till -13,4 Mkr (-12,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 Mkr (21,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Framgångsrik integrering av YOUNiQ med säkerhetsplattformen Integra.
 • Precise förvärvade och tillträdde EastCoast Solutions för acceleration inom SaaS-affärsområdet Digital Identity.
 • Precise erlade 18 miljoner kronor kontant i den första delbetalningen av förvärvet samt nyemitterade aktier motsvarande ett belopp om 6,5 miljoner kronor.
 • Som en del av finansieringen av förvärvet av EastCoast Solutions genomfördes även en riktad emission till svenska och internationella professionella investerare och family offices, för ett belopp om 23 miljoner kronor.
 • Precise tecknade två kommersiella licensavtal med två Original Design Manufacturers (ODMs) för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi, Precise BioMatch, till fordonsindustrin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HELÅRSPERIODENS SLUT

 • Precise ingick ett samarbetsavtal med Infineon Technologies för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi, Precise BioMatch, till fordonsindustrin.
 • Precise ingick partnerskap med Certego avseende integrering av YOUNiQ i deras säkerhetstjänster.
 • Första installationen av YOUNiQ för fjärrstyrning av el och värme för Algeco i Kiruna.
 • Styrelsen i Precise har utsett Patrick Höijer till ny VD för bolaget, med tillträde senast den 1 juni 2022.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

Belopp i tkr om inget annat anges

2021 2020 2021 2020
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 4 Kv 4 Helår Helår
Nettoomsättning 27 434 22 494 83 319 92 349
Omsättningstillväxt, % 22,0% -42,0% -9,8% 0,5%
EBITDA 1 666 703 1 872 6 862
Bruttomarginal, % 77,4% 84,7% 76,3% 84,2%
Rörelseresultat -2 693 -2 625 -14 073 -5 792
Rörelsemarginal, % -9,8% -11,7% -16,9% -6,3%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 156 12 215 -1 493 21 896
Likvida medel 64 102 76 258 64 102 76 258

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 18 februari.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/43357

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46856642692
UK: +443333009032
US: +16467224902

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Annika Freij, CFO

VD HAR ORDET

2021 var ett händelserikt år där vi gjort stora framsteg inom Digital Identity och Algo. I slutet av året förvärvade vi EastCoast Solutions, en ledande leverantör av besökshanteringssystem, och vi genomförde flera framgångsrika installationer av YOUNiQ, däribland den första för Algeco i Tyskland. Tittar vi på Algo fortsatte komponentbristen hos våra kunder även i det fjärde kvartalet vilket bidrog till minskade royaltyintäkter. Det är därför glädjande att vi i slutet av året tecknade licensavtal med två nya kunder inom fordonsindustrin. Omsättningen för Q4 2021 uppgick till 27,4 Mkr (22,5), primärt drivet av ökade licensintäkter inom Algo till följd av affärerna inom bilindustrin, kombinerat med framfarten inom Digital Identity.

Genom förvärvet av EastCoast har vi ökat vår bas av återkommande intäkter (ARR) med god lönsamhet och genom vår SaaS-modell har vi vid utgången av året ARR i storleksordningen 13 Mkr. Omsättningen inom Digital Identity uppgick till 4,7 Mkr (0,1) i kvartalet vilket skapar stabila och diversifierade intäkter när vi går in i 2022. Inom Digital Identity har vi en intressant pipeline med bland annat pilotprojekt med EastCoast som är planerad för kommersialisering under första hälften av 2022 samt vidare projekt med befintliga kunder inom YOUNiQ.

Likt de första nio månaderna av 2021 präglades även det fjärde kvartalet av fortsatt komponentbrist hos våra kunder, något som påverkade royaltyintäkterna inom Algo negativt. I tillägg belastades vi även med en ökning i administrativa kostnader hänförliga till förvärvet av EastCoast. Trots detta nådde vi ett EBITDA-resultat om 1,7 Mkr (0,7), framför allt till följd av två nya kunder inom bilindustrin, samt förvärvet av EastCoast som levererade sin bästa månad för året under december. Genom en successiv breddning av Algo med nya applikationer baserade på fingeravtrycksigenkänning och fortsatt fokus på tillväxt inom Digital Identity säkerställer vi en långsiktigt lönsam affär.

Vi har fortsatt att lägga vikt vid strategiska partnerskap. Efter kvartalets utgång ingick vi ett samarbete med Infineon för att tillhandahålla vår fingeravtrycksteknologi, Precise BioMatch, till fordonsindustrin. Detta partnerskap ger många möjligheter framöver i en ny vertikal, vilket är helt i linje med breddningen vi nu gör inom Algo, och vi ser potential till fler användningsområden på sikt, även utanför bilindustrin.

Det har varit en stark avslutning på ett aktivt och händelserikt år, där vi fortsätter accelerera inom Digital Identity samtidigt som vi utökar applikationsområdena inom Algo. Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare, partners och medarbetare för att ni varit en del av denna Precise resa hittills. Jag är övertygad om att min efterträdare kommer fortsätta flytta fram bolagets positioner som ledande global leverantör av identifieringsmjukvara där DU är nyckeln.

Stefan K Persson, VD