Stor marknadspotential i USA för Precise Biometrics – Kvartalsrapport för första kvartalet 2011

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596

Delårsrapport för perioden januari – mars 2011

  • Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 3,6 Mkr (19,3).
  • Resultatet för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-0,3).
  • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,07 kr (0,00) .
  • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 11,6 Mkr (35,5).

Viktiga händelser under kvartalet

  • Den nya och mer effektiva samt kundorienterade organisationen som omfattar de tre affärsområden IAM, Mobile och Access Solutions, samt bildandet av en  ny ledningsgrupp började gälla den 1 januari 2011. Detta är en viktig del av Plan 2015, bolagets strategiska plattformen för företagets utveckling upp till år 2015.

  • Precise Biometrics släppte en ny produktfamilj med fingeravtrycksläsare – Precise Sense™ – som är inriktad på volymförsäljning mot bank- och företagssegmenten. Produktfamiljen, omfattar sex olika modeller inriktade på att möta olika typer av behov. Tre av modellerna släpptes under janurai 2015.

  • Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare vilket kommer att tillföra Precise Biometrics högst 54,0 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Beslutet är villkorat av godkännande av årsstämman den 27 april 2011.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

  • Precise Biometrics uppvisade det snabbaste resultatet i MINEX II-testet – det viktigaste inteoperabilitetstestet för standardiserad Match-on-Card. Precise Biometrics var även den enda leverantör som godkändes med tre olika kortleverantörer – dessutom med utmärkt resultat. Nya direktiv i USA kräver att alla myndigheter implemeterar PIV (Personal Identity Verification), ett program som specificerar hur amerikanska myndighetsanställda identifierar sig, med start 2012. Då PIV nu föreslås att även omfatta Match-on-Card så är Precise Biometrics väldigt välpositionerad på den amerikanska myndighetsmarknaden som omfattar 5,7 miljoner användare.

  • Precise Biometrics lanserar ett nytt embedded-erbjudande vilket syftar till inbyggda lösningar som möjliggör biometrisk verifikation på hårdvara. Det nya erbjudandet från Precise Biometrics möjliggör för  kunden att mycket snabbare än tidigare nå ut med sina produkter – det blir även möjligt för kunden att enklare välja  funktioner som passar hårdvaruprodukten.