Stort kundintresse och lovande tillväxt inom Digital Identity

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2021

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,3 Mkr (23,1)
 • EBITDA uppgick till 0,0 Mkr (3,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 Mkr (0,1)
 • Periodens resultat uppgick till -3,5 Mkr (0,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 Mkr (6,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Samarbete med Sensative för integreringen av YOUNiQ med Sensatives Yggio-plattform.
 • Kommersiellt avtal med Clarkson University för installationen av YOUNiQ i företagsinkubatorn North Country Incubator. Installationen är den första i USA.
 • Installation av YOUNiQ på Science Village en stadsdel i nordöstra Lund, som innefattar MAX IV och European Spallation Source (ESS).
 • Integrering av Precise fingeravtrycksteknologi i nästa generations ultraljudsbaserade fingeravtryckssensorer från Qualcomm – framgångsrik implementering i mobilen Meizu 18.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Mastercard Vendor Letter of Approval för smart betalkort från KONA I med Precise fingeravtrycksteknologi.
 • Första installationen av YOUNiQ i Norge tillsammans med RCO security, ett ledande företag inom passersystem.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

  2021 2020 2020 Rullande
  Q1 Q1 Helår 12 mån
Nettoomsättning 20 312 23 065 92 349 89 596
Omsättningstillväxt, % -11,9% 89,9% 0,5% -12,9%
EBITDA 22 3 060 6 862 3 825
Bruttomarginal, % 77,4% 87,7% 84,2% 81,8%
Rörelseresultat -3 812 148 -5 792 -9 752
Rörelsemarginal, % -18,8% 0,6% -6,3% -10,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -660 6 935 21 792 14 197
Likvida medel 70 408 78 399 76 258 70 408

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CEST), den 12 maj.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/13403

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46856642705
UK: +443333009267

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Under det första kvartalet 2021 har vi märkt av en ökad volatilitet på vår marknad för mobiler. Vi har noterat en väsentlig komponentbrist som påverkat våra kunders volymer, vilket har minskat våra royaltyintäkter. Vi har fortsatt lyckats vinna projekt tillsammans med våra kunder vilket resulterat i intäkter under kvartalet om 20,3 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA-nivå. Genom fortsatta investeringar inom Digital Identity breddar vi vårt erbjudande för att i framtiden kunna minska vårt beroende av intäkterna från mobilsidan och därmed kunna stå ännu stabilare.

Vårt fokus har alltid legat på innovation och att flytta fram gränserna för biometrisk identifiering. Vi utvecklar ständigt vår teknologi för att alltid ligga steget före våra konkurrenter. Under kvartalet integrerades vår fingeravtrycksteknologi i nästa generations sensorer från Qualcomm som i sin tur har implementerats i mobilen Meizu 18 – en kombination som resulterat i världens snabbaste fingeravtrycksmatchare. Det är ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat och att Precise produkter ligger i absoluta framkant vad gäller teknisk prestanda.

Vi har fortsatt tagit viktiga steg i kommersialiseringen av YOUNiQ inom applikationsområdet access. Under det första kvartalet fortsatte tillväxten, om än från låga nivåer, vilket visar på styrkan i vår skalbara SaaS-modell. Kundbasen har utökats med nya kunder, däribland Science Village i Lund, en stadsdel i nordöstra Lund, som innefattar MAX IV och European Spallation Source (ESS) och vi har även genomfört våra första installationer i USA och Norge.

Allt fler av våra befintliga och potentiella kunder inom access efterfrågar lösningar som sparar energi och minskar CO2-utsläpp. Dessutom införs allt fler regler beträffande energisnåla byggnader och accesslösningar. Detta är viktiga drivkrafter som främjar efterfrågan på YOUNiQ, som via sin digitala natur har möjlighet att skapa betydande klimatvinster jämfört med traditionella accesslösningar. Förutom att YOUNiQ eliminerar behovet av plastkort, nycklar och tags – vilket sparar onödiga utsläpp vid produktion, transport och administration – är det dessutom möjligt att koppla systemet till att hantera mer än bara åtkomstkontroll; även värme- och belysningssystem kan automatiseras och digitaliseras genom YOUNiQ. Under kvartalet har vi därför initierat ett pilotprojekt tillsammans med en av våra kunder som syftar till att minska onödig elförbrukning och dyra kostnader – allt för ett mer hållbart samhälle.

Genom att kombinera mobil och smarta kort i produktområdet Algo förbereder vi bolaget för nästa tillväxtfas. Kombinationen kommer leda till ett mer effektivt resursutnyttjande inom vår utvecklingsverksamhet och säljorganisation.

Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt första kvartal, där vi fortsätter vinna projekt inom mobilaffären trots ökad volatilitet på marknaden och viktiga framsteg inom YOUNiQ. Osäkerheten till följd av Covid-19 och dess påverkan på tillgången till komponenter kvarstår och förutsägbarheten framåt är fortsatt begränsad. Vår respons till det nuvarande marknadsläget är att vi ska fortsätta att arbeta för att utöka gapet till konkurrenterna och befästa vår position som den givna leverantören av identifieringsmjukvara där du är nyckeln.

Stefan K. Persson, VD