STYRELSEN FÖR PRECISE BIOMETRICS BESLUTAR OM EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER KOPPLAT TILL LTI 2022/2028

Styrelsen för Precise Biometrics AB har idag beslutat, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 19 maj 2022, om emission och återköp av C-aktier för säkerställande av Precise Biometrics åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2022/2028.

Precise Biometrics årsstämma den 19 maj 2022 beslutade, i syfte att säkra bolagets åtaganden enligt det av stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2022/2028, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Precise Biometrics. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier.

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandena genom att emittera 1 085 000 nya C-aktier till Vator Securities AB för att sedan omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen genomfördes till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde och C-aktierna återköps för 355 500 SEK.

Återköp av C-aktierna avses att verkställas i december 2022. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier. Efter genomfört återköp kommer antalet C-aktier som innehas av Precise Biometrics att uppgå till 1 085 000. C‑aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

De återköpta C-aktierna avses omvandlas till stamaktier vid fullgörande av leverans av aktier till deltagarna i LTI 2022/2028, enligt villkoren för incitamentsprogrammet.