Styrelsen i Precise Biometrics fastställer villkoren för nyemissionen

· De som är aktieägare i Precise Biometrics på avstämningsdagen den 17 september 2012 har företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier.
  • Teckningskursen har fastställts till 0,72 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om 54,4 MSEK, förutsatt att nyemissionen fulltecknas.

  • Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,1 MSEK.

  • Teckningsperioden löper från och med den 19 september till och med den 3 oktober 2012.

"Under de senaste 18 månaderna har Precise Biometrics gått från att vara ett företag som fokuserar på Match-on-card-halvledare och lösningar för stationära datorer, till att vara ett företag med innovativa produkter och lösningar för smartphones och surfplattor. Den här förvandlingen har gett Precise Biometrics ett ben till att stå på men har också krävt mycket stora investeringar i produktutveckling, marknadsföring och i försäljningsorganisationen. Precise Biometrics kommer in på marknaden för smarta enheter när biometri ingår som en del av produktutbudet hos alla ledande tillverkare av smarta enheter. Detta bekräftades under sommaren när Apple köpte Authentec, världens ledande företag inom fingeravtryck och biometri.

Nu när Apple certifierat Tactivo™ för iPhone och iPad och vi har sett de första beställningarna, måste Precise Biometrics se till att vi har det rörelsekapital som behövs för att behålla det starka momentum som vi skapat under de senaste åren. Det är därför som vi har valt att göra nyemissionen just nu. Nyemissionen kommer att ge oss möjlighet att under 2013 utveckla vårt produktutbud. Det kommer att innebära fler hårdvaruprodukter men även programvaror för Android och andra ledande operativsystem. Vi är övertygade om att Precise Biometrics kommer att gynnas oerhört mycket av de positiva trender vi ser idag och den kraftiga tillväxt som finns inom mobilindustrin.", säger Thomas Marschall, VD för Precise Biometrics.

EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen i Precise Biometrics har fastställt villkoren för den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 augusti 2012. Nyemissionen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma den 11 september 2012.

Varje befintlig aktie i Precise Biometrics berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 0,72 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Precise Biometrics högst 54,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 75 578 048 nya aktier vilket innebär att antalet aktier efter emissionen maximalt kommer att uppgå till 264 523 168. Nyemissionen medför att aktiekapitalet ökar med högst 30 231 219,20 SEK till maximalt 105 809 267,20 SEK.

Avstämningsdag hos Euroclear för erhållande av teckningsrätter är den 17 september 2012. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 19 september till och med den 3 oktober 2012, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt nedan.

EMISSIONSGARANTI
Precise Biometrics har erhållit garantiåtaganden från externa investerare som säkerställer att nyemissionen tecknas upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,1 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics                                                          11 september 2012

Prospektet offentliggörs                                                                                         omkring 12 september 2012

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen                   12 september 2012

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen                 13 september 2012

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen                                                17 september 2012

Handel i teckningsrätter                                                                                         19 – 28 september 2012

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)                                                               19 september 2012 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen                                                                                  19 september – 3 oktober 2012

I övrigt hänvisar Precise Biometrics till kallelse till den extra bolagsstämman samt det kommande prospektet rörande nyemissionen.

FINANSIELL RÅDGIVARE
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise Biometrics styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 08.00 den 7 september 2012.