Styrelsen i Precise Biometrics fastställer villkoren för nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.
  • De som är aktieägare i Precise Biometrics på avstämningsdagen den 7 maj 2013 har företrädesrätt att för nio (9) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier.

  • Teckningskursen har fastställts till 0,93 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 54,7 MSEK, förutsatt att nyemissionen fulltecknas.

  • Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 38,5 MSEK.

  • Teckningsperioden löper från och med den 10 maj till och med den 24 maj 2013.

BAKGRUND OCH MOTIV
I maj 2012 lanserade Precise Biometrics den nya produktserien Tactivo™, världens första mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare avsedd för smartphones och surfplattor. Precise Biometrics etablering på marknaden för smarta enheter sker vid ett tillfälle när biometri implementeras som en del av produktutbudet hos tillverkare av smarta enheter. Ett exempel på det är det offentliga bud som Apple lade under 2012 på Authentec, en aktör inom fingeravtryck och biometri. Genom Apples certifiering av produktserien Tactivo har Precise Biometrics lanserat Tactivo för iPhone och iPad globalt. Bolaget har tillkännagivit ett flertal Tactivo-relaterade samarbeten och partnerskap, t.ex. med HID Global, Good Technology, Intercede och Sogeti. Detta innebär att Precise Biometrics tillsammans med respektive partner kan leverera säker mobil identitetsverifiering till myndigheter och företag över hela världen. Under 2012 erhöll Bolaget sin första Tactivo-beställning från en fordonstillverkare. Precise Biometrics erhöll även Tactivo-order från två leverantörer av programvara, Thursby Software Systems plus ytterligare en aktör.

Inom affärsområdet IAM har bolaget blivit utvald av en marknadsledande leverantör av finansiella informationstjänster. Den USA-baserade kunden har valt Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingertrycksalgoritmer. Kunden har för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi. Precise Biometrics har dessutom offentliggjort att en av USAs största mobiloperatörer börjar sälja Tactivo. Mobiloperatören har lagt en första order på 5 000 Tactivo med leverans i mars. Emissionslikviden kommer att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen.

EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen i Precise Biometrics har fastställt villkoren för den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades av årsstämman den 23 april 2013.

Varje befintlig aktie i Precise Biometrics berättigar till två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,93 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Precise Biometrics högst cirka 54,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 58 782 926 nya aktier vilket innebär att antalet aktier efter emissionen maximalt kommer att uppgå till 323 306 094. Nyemissionen medför att aktiekapitalet ökar med högst 16 459 219,34 SEK till maximalt 90 525 706,38 SEK.

Avstämningsdag hos Euroclear för erhållande av teckningsrätter är den 7 maj 2013. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 10 maj till och med den 24 maj 2013, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt nedan.

EMISSIONSGARANTI
Precise Biometrics har erhållit garantiåtaganden från externa investerare som säkerställer att nyemissionen tecknas upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 38,5 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN
Prospektet offentliggörs – omkring 29 april 2013
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen – 2 maj 2013
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen – 3 maj 2013
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen – 7 maj 2013
Handel i teckningsrätter  – 10 – 21 maj 2013
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)  –  10 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen  –   10 – 24 maj 2013

I övrigt hänvisar Precise Biometrics till det kommande prospektet rörande nyemissionen.

FINANSIELL RÅDGIVARE
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise Biometrics styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 08.40 den 29 april 2013.

           

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47  eller 046 734 35 11 47 , E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com