TILLVÄXT MED HÖG LÖNSAMHET

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 24,2 Mkr (4,5).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 8,2 Mkr (-6,4).
 • Resultatet efter skatt förbättrades till 6,3 Mkr (-8,8).
 • Resultat per aktie förbättrades till 0,02 kr (-0,03).
 • Likvida medel uppgick till 58,6 Mkr (50,7). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Precise BioMatch Mobile integrerades i över 25 mobiltelefoner.
 • Licensavtal tecknades med sensortillverkarna Chipone och MStar.
 • Precise Biometrics, Gemalto, Fingerprint Cards, och ST Microelectronics lanserar den första kompletta säkerhetsarkitekturen för biometrisk fingeravtrycksautentisering på Mobile World Congress 2016.
 • Utökade licensavtalet med Fingerprint Cards till att omfatta Precise BioMatch™ Embedded för smarta kort. 
 • Uppföljningsorder på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Precise BioMatch Mobile integrerades i över 15 mobiltelefoner.
 • Licensavtal tecknades med sensortillverkaren IDEX och säkerhetsföretaget Oberthur.
 • Precise Biometrics vann ett ramavtal på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.
 • Precise BioMatch Embedded integrerades i Fingerprint Cards biometriska modul FPC-BM.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och media till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD-KOMMENTAR

Jag är glad över att kunna rapportera ytterligare ett starkt kvartal, det bästa finansiella resultatet sedan 2009. Nettoomsättningen ökade med 438 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år med en fortsatt hög bruttomarginal. Vi fortsätter att investera i verksamheten för att stärka vår position på marknaden samtidigt som rörelsekostnaderna är under god kontroll.
Försäljningen inom affärsområdet Fingerprint Technology fortsätter att växa i snabb takt med ökade royaltyintäkter. Under kvartalet lanserades över 25 mobiltelefoner med Precise BioMatch Mobile som nu integrerats i över 90 telefoner från mer än 30 tillverkare. Smartphone marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa kraftigt. Förra året såldes över 400 miljoner smartphones med fingeravtrycksteknik. Under 2016 förväntas en försäljning av 750 miljoner smartphones med fingeravtrycksteknik och redan 2020 bedömer analytiker att det kommer säljas upp emot tre miljarder mobila enheter med biometri.
Sedan årsskiftet har vi tecknat licensavtal med sensortillverkarna Chipone, Mstar och IDEX. Totalt har vi nu 13 bland de viktigaste sensortillverkarna som kunder. Vi har också tecknat ett licensavtal med säkerhetsföretaget Oberthur. Samarbetet är det första i sitt slag och ett viktigt steg för att öka säkerheten i betalningar med fingeravtrycksteknik. Bredden av kunder som marknadsför lösningar med olika tekniker och fördelar gör oss väl positionerade för att ta en betydande marknadsandel i en snabbväxande marknad där konkurrensen mellan sensortillverkarna hårdnar. Vi för dessutom diskussioner med flertalet bolag som erbjuder ytterligare sensortekniker.
Vi har erhållit våra första royaltyintäkter från samarbetet med Synaptics som lägger stora resurser på att ta marknadsandelar i Kina, liksom många av våra övriga kunder. För att hjälpa våra kunder att snabbare ta marknadsandelar har vi utökat vårt erbjudande med mjukvara utöver matchningsalgoritmer och integrationstjänster för att underlätta integrationen av fingeravtrycksmjukvaran i smartphones.
Efter kvartalets utgång aviserade vår kund Fingerprint Cards (FPC) att de har för avsikt att stegvis börja leverera egen matchningsalgoritm till sina kunder i smartphone segmentet för att från i början av 2017 endast leverera sin egen. Historiskt har mobilbranschen valt att ha en "second source" strategi för tillverkare av viktiga komponenter. Dels för att säkra sin produktion genom flera leverantörer, dels för att skapa priskonkurrens. Det återstår att se i vilken utsträckning mobiltelefontillverkarna kommer att vilja ha en proprietär lösning eftersom det gör det svårare för dem att ha flera leverantörer av sensorer. Marknaden växer snabbt och blir alltmer konkurrensutsatt. Många sensortillverkare kommer att konkurrera om att ta del av den enorma tillväxten. Vi är övertygade om att flera av våra nuvarande och framtida kunder kommer att ta en betydande del av den växande marknaden och därmed säkerställa att vi kan fortsatta växa med hög lönsamhet.
Jag ser marknaden för smarta kort som nästa intressanta marknad för fingeravtryckssensorer, i synnerhet kreditkortsmarknaden eftersom kostnaden för kortbedrägerier ökar. Här är kraven på kraftfulla och effektiva algoritmlösningar ännu större än för mobilmarknaden eftersom korten har än mer begränsad processorkraft och minnesutrymme. Det finns över 2,5 miljarder kreditkort i omlopp som byts i genomsnitt vartannat år, vilket medför en adresserbar marknad om drygt en miljard kort per år. Vi är involverade i flera projekt med våra kunder inom smarta kort och för andra produkter som wearables och bilar. Vår integration i Fingerprint Cards biometriska modullösning, FPC-BM, är ett bra exempel på en produkt som underlättar integration av fingeravtrycksteknik inom nya produktområden. På sikt bedömer vi att den här marknaden kan bli större än marknaden för mobiltelefoner.
Försäljningen inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions var i nivå med föregående kvartal. Efter kvartalets utgång tecknade vi, genom en kanalpartner, ett större ramavtal med DLA för att underlätta en omfattande utökning av antalet Tactivo-användare inom deras organisation. Försäljningen på den svenska och brittiska hälso- och sjukvårdsmarknaden utvecklas långsammare än förväntat på grund av långa försäljningsprocesser med omfattande pilotprojekt, men intresset är fortsatt stort på den här marknaden. Under hösten inleder Göteborgs Stad två pilotprojekt med en ambition om att införa en mobil lösning med Tactivo till 10 000 anställda under 2017.
Precise Biometrics är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt med en målsättning om ökad försäljning och marknadsandel inom segmentet mobila enheter. Vi är även väl positionerade för att etablera en ledande position inom nya produktområden som kräver små sensorer. Marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa i snabb takt och domineras idag av FPC och Synaptics, vilka båda är kunder till oss. I takt med att fler av våra kunder etablerar sig på marknaden kommer vår intjäningsförmåga öka, tack vare ökade volymer och förbättrad genomsnittlig intäkt per sensor.
Vi förväntar oss fortsatt tillväxt över tid inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions. Försäljningen inom det amerikanska försvarsdepartementet går i rätt riktning. Inom hälso- och sjukvårdsmarknaden ser vi ökade volymer under andra halvåret 2016. Det pågår intressanta pilotprojekt med Tactivo inom vården i Storbritannien och Sverige samt med tyska myndigheter på departementsnivå, som tillsammans kan ge substantiella volymer under 2017.

Sammanfattningsvis förväntar jag mig fortsatt lönsam tillväxt för bolaget.

Håkan Persson, VD