Tillväxt och finansiell styrka i en orolig tid

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2020

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,1 Mkr (12,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 Mkr (-7,9)
  • Periodens resultat uppgick till 0,3 Mkr (-7,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,02)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 Mkr (-10,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Anpassning av verksamheten till följd av COVID-19 för att säkerställa drift och säkerhet för anställda
  • Avtal tecknades med Exeger avseende biometrisk access till faciliteter
  • Pilotprojekt initierat med Friskis & Svettis i Lund för att testa Precise produkt för biometrisk access till faciliteter under obemannade tider

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

  • Utökat licensavtal med den ledande leverantören av fingeravtryckssensorer, Egis Technology. För 2020 beräknas de totala intäkterna från Egis uppgå till cirka 60 Mkr
  • YOUNiQ 3-årsavtal med Temporary Space Nordics AB

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

NYCKELTAL

2020 2019 2019 Rullande
Belopp i tkr om inget annat anges Q1 Q1 Helår 12 mån.
Nettoomsättning 23 065 12 144 91 927 102 848
Omsättningstillväxt, % 89,9% -33,1% 35,9% 66,9%
Bruttomarginal, % 87,7% 71,2% 86,4% 88,5%
Rörelseresultat 148 -7 868 651 8 667
Rörelsemarginal, % 0,6% -64,8% 0,7% 8,4%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 935 -10 206 -477 16 664
Likvida medel 78 399 67 474 73 676 78 399

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET).

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/12329

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46850558369
UK: +443333009274

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Spridningen av Covid-19 har påverkat människor och företag över hela världen och Precise operationella arbete har under kvartalet ställts på prov. Det har varit utmanande men samtidigt mycket lärorikt och sammantaget har Precise hittills lyckats parera pandemin på ett bra sätt. Den viktigaste händelsen hittills under 2020 inträffade efter kvartalets utgång då vi utökade avtalet med sensortillverkaren Egis Technology avseende vår identifieringsmjukvara för mobila enheter. Det innebär att vi nu har cirka 60 MSEK i intäkter för 2020 säkrade från en stor och viktig samarbetspartner med flertalet större OEM tillverkare i sin kundportfölj. Intäkterna från Egis är uppdelade på licensintäkter, royalties och avgifter för support och underhåll, vilket är viktigt för att få en bred spridning på de löpande intäkterna.

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 23,1 Mkr, en ökning om 90 procent jämfört med samma period föregående år. Glädjande är även att resultatet har förbättrats avsevärt med ett positivt EBIT-resultat om 0,1 MSEK, en ökning om 8,0 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Vi är helt skuldfria med en kassa på 78 MSEK, vilket är en styrka, inte minst i tider som dessa. Genom fortsatta investeringar inom samtliga affärsområden breddar vi vårt erbjudande för att i framtiden kunna minska vårt beroende av intäkterna från mobilsidan, vilka fortsätter vara volatila, och därmed kunna stå ännu stabilare. Vi fortsätter ta viktiga steg på vår tillväxtresa och vara ett lönsamt bolag som skapar värden för våra kunder, slutanvändare och aktieägare.

Inom affärsområdet Digital Identity har vi accelererat våra kommersiella aktiviteter, främst vad gäller applikationsområdet access. Vi har inlett en rad intressanta pilotprojekt med aktörer som Friskis & Svettis i Lund och även erhållit vår första kommersiella order från Exeger, ett mycket innovationsrikt teknikbolag. Genom att installera vår identifieringsmjukvara kan nu deras medarbetare och besökare få åtkomst till bolagets lokaler på ett mycket enklare och säkrare sätt än tidigare. Vi har även initierat Proof-of-concepts med vissa sjukhus, där vi installerat vår produkt för access i olika medicinskåp för enklare och säkrare hantering och kontroll av mediciner och läkemedel. Det är ett mycket spännande projekt där vi får vara med och digitalisera och effektivera sjukvården, vilket även visar bredden av användningsområden som vår produkt för access har.

Något som vi verkligen tar med oss från den nuvarande pandemin kopplat till vår verksamhet är vikten av att inte ta i saker oavsett om det gäller betalningar, access eller andra applikationsområden, där biometri med fördel kan användas som tillvägagångssätt för att verifiera användarens identitet utan fysisk kontakt. Vi ser att efterfrågan ökar och vi arbetar med våra samarbetspartners för att ständigt ligga i framkant vad gäller innovation, användarvänlighet och säkerhet för att fortsätta vinna mark inom våra områden.

Jag är glad och stolt över hur vi hittills presterat både finansiellt och operationellt där varje medarbetare har gjort sitt yttersta för att upprätthålla och stärka vår ledande position.

Stefan K Persson, VD