Valberedningen i Precise Biometrics ABs förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor

Valberedningen i Precise Biometrics AB lämnar följande förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor:

Antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Eva Maria Matell samt att Torgny Hellström i likhet med förra året utses till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att EY med Johan Thuresson som ansvarig revisor utses till revisor för tiden till och med årsstämman 2016.                            

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och valberedningens förslag samt motivering till styrelsens sammansättning kommer samtidigt att finnas tillgänglig på bolagets webbplats. Precise Biometrics årsstämma äger rum klockan 16.00 den 27 april 2015 i bolagets lokaler på Scheelevägen 30, Lund.

Frågor besvaras av Torgny Hellström, styrelsens ordförande, tel +46 733 45 13 00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015 kl. 08.00.