Valberedningen i Precise Biometrics ABs förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsearvoden

Valberedningen i Precise Biometrics AB har lämnat följande rekommendation avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till styrelsen:

Antalet styrelseledamöter skall vara 6 utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och Eva Maria Matell för perioden till och med utgången av årsstämman 2015. Lisa Thorsted har avböjt omval.

Den nuvarande styrelseledamoten Torgny Hellström (55) föreslås bli ny styrelseordförande. Torgny Hellström har bred inblick i Precise Biometrics och relevant industrierfarenhet. Fokus på kontinuitet har varit viktigt för valberedningen och eftersom nuvarande styrelseordförande, Lisa Thorsted, har beslutat att lämna styrelsen är en nuvarande styrelsemedlem att rekommendera. Valberedningen är övertygad om att Torgny Hellström tillsammans med övriga styrelsen kommer att säkra momentum och verkställa enligt strategin.

Till ny ledamot föreslås Mats Lindoff (52). Mats driver det egna bolaget Lindoff Technology AB och har en mångårig erfarenhet från ett flertal ledande positioner inom både Sony Ericsson, Ericsson och C Technology (numera Anoto) Han har dessutom styrelseerfarenhet från ett flertal bolag och är i nuläget verksam som styrelseledamot i ENEA och Free2Move. Mats Lindoff har en civilingenjörsexamen i elektroteknik.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning är väl avvägd med hänsyn till relevanta kompetenser och erfarenheter som krävs för att bäst stödja att Precise Biometrics levererar till sin potential framöver.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter för tiden till och med årsstämman 2015 ska höjas för att bättre återspegla aktuell marknadsnivå och för att behålla och attrahera nödvändiga kompetenser i styrelsen. Styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kr (tidigare 210 000 kr) och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kr (tidigare 105 000 kr). Baserat på ett oförändrat antal styrelseledamöter skulle det sammanlagda styrelsearvodet uppgå till 1 050 000 kr (tidigare 735 000 kr exklusive utskottsarvode). Utskottsarvode kommer att betalas ut som tidigare, dvs 25.000 kronor per ledamot och utskott, dock maximalt ett utskottsarvode på 25 000 kronor per styrelseledamot och år.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl. 08.00.