Ledningen

Precise Biometrics ledningsgrupp består av:

Joakim Nydemark, Annika Freij, Sarandis Kalogeropulos, Fredrik André och Henrik Winberg .

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare återfinns längre ned på denna sida

 • Joakim Nydemark

  CEO

  Född
  1971

  Anställd
  2023

  Utbildning
  Civilingenjör, Lunds Universitet

  Tidigare Uppdrag
  VD i Crunchfish AB och Crunchfish Interaction AB. Styrelseledamot i Hoodin AB, IMINT Image Intelligence AB, Ikivo AB, Blippit AB och Crunchfish Digital Cash AB.

  Innehav
  33 332 aktier

 • Annika Freij

  CFO

  Född
  1977

  Anställd
  2021

  Utbildning
  Civilekonom

  Tidigare Uppdrag
  Många års erfarenhet från ledande ekonomipositioner på Sony Ericsson och Axis Communications. Närmast från en position som Finance Manager Northern Europe på Axis Communications.

  Innehav
  6 784 aktier

 • Sarandis Kalogeropulos

  CCO – Digital Identity

  Född
  1972

  Anställd
  2023

  Utbildning
  Högskoleingenjör, LTH
  M.Sc in Physics, Lunds Universitet

  Tidigare Uppdrag
  CCO samt CPO på Anima/Kronaby. Dessförinnan ledande positioner inom teknik, affärsutveckling, produktutveckling samt marknadsföring på Sony Ericsson/Sony.

  Innehav

 • Fredrik André

  CMO

  Född
  1973

  Anställd
  2023

  Utbildning
  Master Marketing och B.Sc Byggnadsingenjör

  Tidigare Uppdrag
  25 års erfarenhet från ledande och globala positioner inom marketing och affärssidan, främst från bolag inom tech, SaaS och mjukvara. Resan innehåller företag som Avensia, Autodesk, A.P Moller Maersk, Medius, och Visma.

  Innehav
  15 000

 • Henrik Winberg

  CCO Algo – Biometric Technologies

  Född
  1976

  Anställd
  2023

  Utbildning
  Civilingenjör i Teknisk fysik och Elektroteknik

  Tidigare Uppdrag
  Många års erfarenhet från teknikbolag med fokus på affärsutveckling, produktledning och komplex systemförsäljning. Tidigare i roller som COO, Head of Sales på Dlaboratory Sweden AB, samt ledande positioner på Crunchfish, Texas Instruments, Scalado och Saab Bofors Dynamics.

  Innehav

Ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 2020 fastställde följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i Precise Biometrics, vilka utgörs av de personer som från tid till annan ingår i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Precise Biometrics vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.

1. Riktlinjernas främjande av Precise Biometrics affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Precise Biometrics förenklar människors vardag genom att utveckla lösningar för bekväm och säker identifiering och verifiering av människors identitet. Förutom mjukvara för fingeravtryckigenkänning i mobiltelefoner och betalkort erbjuder bolaget en produkt för snabb och säker verifiering av digital identitet. Precise Biometrics visions är att möjliggöra bekväm och säker autentisering av människors identitet, för alla, överallt. En framgångsrik implementering av Precise Biometrics affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Precise Biometrics ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om Precise Biometrics affärsstrategi finns på www.precisebiometrics.com.

Precise Biometrics har pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som har beslutats av bolagsstämman och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. Programmen omfattar bland annat ledande befattningshavare och andra anställda i bolaget och syftar till att ge anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt genom att främja ökat engagemang och motivation att verka för en långsiktigt gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. De aktierelaterade incitamentsprogrammen utgör även en del i att stärka Precise Biometrics förmåga att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att bidra till att bolaget tillhandahåller en konkurrenskraftig totalersättning. Programmen uppställer krav på egen investering och flerårig innehavstid och incitamentsprogrammens utfall relaterar för närvarande till utvecklingen av bolagets aktiekurs på Nasdaq Stockholm. För mer information om dessa program, se Precise Biometrics hemsida www.precisebiometrics.com.

2. Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och innebära både kort- och långsiktiga incitament. Ersättningen ska utgöras av fast kontantlön, pensionsförmåner och övriga förmåner och kan vidare utgöras av rörlig kontantersättning. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön
Fast kontantlön ska vara marknadsmässig och ska fastställas utifrån den enskilda befattningshavarens ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet. För ledande befattningshavare som anlitas på konsultbasis ska arvodet vara marknadsmässigt och säkerställa att dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt tillgodoses.

Rörlig kontantersättning
Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen. Den rörliga kontantersättningen får för VD uppgå till högst 75 procent av den fasta kontantlönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 50 procent av den fasta kontantlönen. Målen för den rörliga kontantersättningen ska huvudsakligen relatera till koncernens resultat, tillväxt, finansiella position och verksamhet. Därutöver kan även individuella mål fastställas.

Målen för den rörliga ersättningen ska vara utformade så att de främjar Precise Biometrics affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till bolagets strategiska fokusområden och finansiella utveckling. I syfte att främja en gemensam strävan efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av bolaget, och i slutändan ett ökat aktieägarvärde, bör samtliga ledande befattningshavare i huvudsak ha samma mål för rörlig ersättning. Mätperioden för målen för rörlig kontantersättning ska vara ett år.

Pensionsförmåner
För VD ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande, utom om så följer av tillämplig pensionspolicy eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska utgå enligt en premietrappa som ska beakta befattningshavarens ålder och vad befattningshavarens pensionsmedförande lön uppgår till. Pensionspremierna enligt sådan premietrappa ska uppgå till högst 25 procent av den pensionsmedförande lönen om inte andra premienivåer gäller enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Övriga förmåner
Övriga förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjuk- eller sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Utländska anställningsförhållanden och utlandsstationerade befattningshavare
I den mån ledande befattningshavare omfattas av anställningsavtal som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis. För befattningshavare som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättningar som omfattas av riktlinjerna i denna del ska fastställas på ett sätt som så långt som möjligt tillgodoser dessa riktlinjers övergripande ändamål.

Ersättning till styrelseledamöter
För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Precise Biometrics utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Precise Biometrics affärsstrategi och tillvaratagandet av Precise Biometrics långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Precise Biometrics och för respektive styrelseledamot inte överstiga styrelsearvodet per år. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

3. Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.

Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas respektive bedömas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till VD beslutas av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendationer. Ersättningar till övriga befattningshavare beslutas av VD efter samråd med ersättningsutskottet och styrelsen.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Program och mål för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig kontantersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

4. Anställningstid och upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare eller, i tillämpliga fall, anlitas på konsultbasis. Mellan Precise Biometrics och VD ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Fast kontantlön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag för VD ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå vid uppsägning från VD:s sida.

Mellan Precise Biometrics och övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om tolv månader efter anställningens upphörande.

5. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Precise Biometrics anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

6. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Precise Biometrics. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte styrelseledamot, VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

7. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Precise Biometrics ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

8. Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020

Precise Biometrics har, vid tiden för årsstämman den 15 maj 2020, inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning.