Policy

Precise Biometrics driver sin verksamhet enligt principer som är baserade på respekt för lagar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, socialt ansvarstagande och önskemål från kunder. Dessa principer styr bolagets relationer med anställda, partners och andra intressenter. Vi driver vår verksamhet enligt internationella principer och standards.

I policydokumentet nedan finns en sammanfattning av respektive policy (Endast på engelska).

Ladda ned Precise Biometrics Policy-dokument 

Whistleblower-rutin

Att upprätthålla en hög affärsetik är aldrig förhandlingsbart inom Precise Biometrics och bolaget bedriver alltid verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och med hög etisk standard. För att säkerställa detta har bolaget inrättat en möjlighet för bolagets anställda, affärspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella allvarliga och känsliga oegentligheter och otillbörligt agerande som skulle kunna ha en skadlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet och som, p.g.a. av sitt innehåll, inte kan rapporteras enligt normala rutiner. Sådan rutin för sk whistleblowing ska fungera som ett alternativt sätt att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och missbruk och säkerställa att sådana frågor hanteras seriöst och lämpligt.

I första hand uppmuntrar vi våra anställda att prata med sin närmaste chef, men det kan finnas situationer där detta inte är lämpligt eller personen vill vara anonym. I sådana situationer vill bolaget underlätta rapportering genom att anonymisera. Personen ska då vända sig till styrelsens ordförande Torgny Hellström på följande e-mail: Torgny.hellstrom@precisebiometrics.com eller Christian Lindhé på Vinge, på följande e-mail: christian.Lindhe@vinge.se. Denna rutin gäller även för affärspartners och övriga intressenter.