ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH YTTERLIGARE FOKUSERING AV VERKSAMHETEN

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 20,2 Mkr (18,9).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (5,3).
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,2 Mkr (5,3).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 kr (0,02).
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,00 (0,01).
 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -1,3 Mkr (7,5).

DELÅRSPERIODEN

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet under delårsperioden uppgick till 36,8 Mkr (39,6).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för delårsperioden uppgick till -2,2 Mkr (12,4).
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,2 Mkr (12,4).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,01 kr (0,04).
 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,01 (0,03).
 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till 15,8 Mkr (17,5). Likvida medel för den totala verksamheten uppgick till 115,0 Mkr (67,4) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • Ingick ett avtal med tyska IDENTOS GmbH som övertar affärsområdet Mobile Smart Card Solutions per den 1 januari 2018.
 • Lanserade en ny säkerhetssvit med branschledande mjukvara för fingeravtrycksigenkänning med spoof och liveness detection, samt fristående anti-spoofprodukter och tjänster.
 • Licensavtal tecknades med koreanska sensorstillverkaren Melfas. Efter kvartalets utgång tecknades ett licensavtal med modulhuset O-Film.
 • Precise BioMatch™ Mobile integrerades i Qualcomm® Fingerprint Sensors, andra generationens ultraljudsbaserade fingeravtryckslösningar från Qualcomm.
 • Sju mobiltelefoner och två smarta kort lanserades med bolagets fingeravtrycksmjukvara.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som en konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions klassificerats som verksamhet för avyttring har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. De resurser som tidigare allokerats till affärsområdet Mobile Smart Card Solutions kommer att övergå till affärsområdet Fingerprint Technology senast i samband med avyttringen och har därför ej inkluderats i verksamhet för avyttring. Resursförstärkningen sker för att möta marknadens efterfrågan på allt mer avancerade lösningar inom Fingerprint Technology.

Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.

Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

Belopp i Tkr om inte annat anges 2017  2016  2017  2016  2016  Rullande 
Q2  Q2  Q1-Q2  Q1-Q2  Helår  12 mån 
Nettoomsättning 20 160 18 936 36 777 39 560 83 299 80 516
Omsättningstillväxt, % 6,5% 175,1% Neg 282,9% 95,7% 12,2%
Bruttomarginal, % 95,0% 97,8% 94,7% 97,9% 98,0% 96,5%
Rörelseresultat 481 5 344 -2 179 12 402 25 407 10 826
Rörelsemarginal, % 2,4% 28,2% -5,9% 31,4% 30,5% 13,4%
Operativt kassaflöde, Tot. verksamhet  -1 314 7 462 15 808 17 497 37 658 35 970
Likvida medel, Tot. verksamhet  115 006 67 411 115 006 67 411 135 753 115 006

VD HAR ORDET
Det är glädjande att vi ökat försäljningen under kvartalet, såväl sekventiellt som jämfört med motsvarande period föregående år. Samarbetet med Silead har resulterat i substantiella royaltyintäkter till följd av att Precise BioMatch Mobile lanserats i ett antal telefonmodeller från en av världens största tillverkare. Vi har nu royaltyintäkter från nio kunder och fortsätter arbetet med att bredda kundbasen såväl vad avser olika teknologier som geografier för att skapa bra tillväxtmöjligheter och minska beroendet av enskilda kundsamarbeten. Därutöver fortsätter vi att investera i utvecklings- och supportresurser i Sverige och på de lokala marknaderna för att på bästa sätt stödja våra kunder.

Under kvartalet fattade vi ett strategiskt beslut om att avyttra det förlustbringande affärsområdet Mobile Smart Card Solutions till IDENTOS för att skapa ytterligare fokus i verksamheten. Avyttringen medför att vi kan frigöra resurser inom både utveckling och försäljning för att stärka vårt erbjudande och våra tillväxtmöjligheter inom fingeravtrycksteknik.

Idag är det en överetablering av sensortillverkare som erbjuder kapacitiva sensorer för fingeravtrycksigenkänning. Det har lett till en mycket hård konkurrens med snabbt ökande krav på mindre sensorstorlekar, bättre prestanda och lägre pris, där redan etablerade leverantörer har konkurrensfördelar. Det gör det mer utmanande för många sensortillverkare att slå sig in hos mobiltelefontillverkarna och ta större marknadsandelar. Volymutvecklingen hos våra kunder under andra halvåret blir därmed mer svårbedömd.

Samtidigt ser vi att nya sensortekniker som ultraljud och optiska sensorer är på snabb frammarsch vilket förändrar marknadsdynamiken och öppnar dörren för nya leverantörer. Ultraljud och optiska sensorer möjliggör integration av fingeravtryckssensorer i och under displayglaset, vilket ger nya designmöjligheter och lägre produktkostnader. Det finns ett stort intresse för den här typen av lösningar bland mobiltelefontillverkarna. Flera av våra kunder erbjuder ultraljud eller optiska sensorer vilket gör oss väl positionerade för ett kommande teknikskifte. Vi arbetar med flera testprojekt tillsammans med kunder som vi förväntar kommer att resultera i produktlanseringar med start under första halvåret 2018 och ge ytterligare dragkraft åt vår tillväxt. Till exempel lanserade Qualcomm nyligen en ny generation av ultraljudssensorer och demonstrerade produkten i en modifierad version av VIVO XPlay 6 med vår fingeravtrycksmjukvara Precise BioMatch Mobile.

Vi lanserade framgångsrikt en ny säkerhetssvit under kvartalet som erbjuder branschledande mjukvara för fingeravtrycksigenkänning med det senaste inom spoof och liveness detection, liksom fristående anti-spoofprodukter och tjänster. Mjukvaran lämpar sig särskilt väl för optiska och ultraljudssensorer och ökar säkerheten markant för fingeravtrycksigenkänning genom att identifiera falska fingrar och därmed motverka bedrägerier. De nya lösningarna har väckt stort intresse bland våra kunder och ger oss en unik position eftersom vi är den enda leverantören som kan erbjuda en mjukvarubaserad fingeravtrycksmjukvara med spoof och liveness detection.

Kort med fingeravtrycksteknik är på frammarsch. Vi offentliggjorde två projekt under andra kvartalet. Elan MicroElectronics lanserade ett betalkort med fingeravtrycksteknik som ska levereras till premiumkunder hos en sydkoreansk bank. MeReal meddelade att deras biometriska smartkort V2 tas i bruk av Pleinair Casino. Det framgår tydligt i arbetet med våra kunder att kortmarknaden utvecklas fort för såväl betalningar som andra användningsområden. Vi är engagerade i många kortprojekt och har långtgående diskussioner med flera aktörer inom kortindustrin.

FRAMTIDSUTSIKTER
Vi bedömer fortsatt att omsättningen för kvarvarande verksamhet under 2017 blir i nivå med jämförbar omsättning för 2016 (83,3 Mkr), även om volymutvecklingen bland våra kunder är mer svårbedömd än tidigare. Bolaget förväntar sig fortsatt ett positivt rörelseresultat under helåret 2017 för den kvarvarande verksamheten.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN     
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 8.00.