News Tag: Swedish

Precise Biometrics omorganiserar inom Digital Identity för att stärka den kommersiella organisationen

Precise offentliggör idag en strategisk omorganisation för att stärka bolagets försäljningsarbete inom affärsområdet Digital Identity. Förändringen innebär att Precise slår samman funktionerna inom försäljning, kundservice och R&D för EastCoast, tjänster inom besökshantering, med motsvarande funktioner inom YOUNiQ, biometriska accesstjänster. Genom initiativen stärks säljkanalerna för båda tjänsterna samtidigt som organisationen optimeras.

Read More

Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Fredrik Sjöholm har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför Precise för att anta en VD-roll i ett annat bolag, och kommer därmed att lämna rollen som vice VD och CCO Algo för Precise. Fredrik kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till sex månader.

Read More

Precise Biometrics offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

Styrelsen för Precise Biometrics AB offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av stamaktier som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 5 september 2022. Totalt tecknades 2 871 564 stamaktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Egis Technology Inc. tecknat och tilldelats samtliga stamaktier i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022, motsvarande en emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt tillförs bolaget cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader. Egis Technologys ägande i Bolaget efter samtliga emissioner uppgår till totalt 5 609 488 stamaktier, motsvarande cirka 12,08 procent av aktierna i Bolaget.

Read More

Precise offentliggör förändringar i ledningsgruppen för att stödja tillväxtstrategin

Precise offentliggör idag ledningsförändringar för att återspegla affärssegmenten Algo och Digital Identity. Förändringarna görs för att stödja fortsatt leverans i enlighet med tillväxtstrategin och ge ett stärkt fokus på Precises två affärssegment. Som ett resultat av omorganisationen har styrelsen utsett Fredrik Sjöholm till vice VD och CCO för Algo. Samtidigt kommer Patrick Höijer att åta sig rollen som tillförordnad CCO för Digital Identity utöver sin roll som VD.

Read More

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics AB (publ) (“Precise” eller “Bolaget”) företrädesemission av stamaktier (“Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade den 10 augusti 2022 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 september 2022. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Precise cirka 42,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas för att finansiera en fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi.

Read More

Precise Biometrics offentliggör prospekt

Precise Biometrics AB (”Precise” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av dels den riktade nyemissionen om högst 3 959 639 stamaktier till Egis Technology Inc., dels företrädesemissionen om högst 6 599 399 stamaktier, dels utökningsoptionen om högst 2 339 787 stamaktier, vilka offentliggjordes av Bolaget den 10 augusti 2022.

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More