Accelerering av Digital Identity och ljusare marknadsutsikter

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,9 Mkr (23,2)
 • EBITDA uppgick till 1,0 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till –3,0 Mkr (-2,2)
 • Periodens resultat uppgick till -2,9 Mkr (-2,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,4 Mkr (0,5)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,9 Mkr (69,9)
 • EBITDA uppgick till 0,2 Mkr (6,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,4 Mkr (-3,2)
 • Periodens resultat uppgick till -11,0 Mkr (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,6 Mkr (9,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Framgångsrik integrering av YOUNiQ med ASSA ABLOY ARX.
 • Första installationen av YOUNiQ i Tyskland för access till faciliteter.
 • Samarbete med Doro för att utveckla innovativa lösningar inom välfärdsteknik.
 • VD Stefan K. Persson meddelade att han har beslutat att lämna sin tjänst för nya utmaningar utanför bolaget. Rekryteringsprocessen efter en ny VD pågår.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • Framgångsrik integrering av YOUNiQ med säkerhetsplattformen Integra.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2021 2020 2021 2020 2020 Rullande
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 3 Kv 3 Kv 1 – Kv 3 Kv 1 – Kv 3 Helår 12 mån
Nettoomsättning 16 905 23 175 55 885 69 855 92 349 78 379
Omsättningstillväxt, % -27,1% -15,8% -20,0% 31,5% 0,5% -27,9%
EBITDA 998 745 206 6 159 6 862 910
Bruttomarginal, % 76,4% 79,8% 75,7% 84,1% 84,2% 78,3%
Rörelseresultat -2 972 -2 187 -11 380 -3 167 -5 792 -14 005
Rörelsemarginal, % -17,6% -9,4% -20,4% -4,5% -6,3% -17,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 361 480 -4 649 9 681 21 792 7 462
Likvida medel 55 658 71 294 55 658 71 294 76 258 55 658

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 12 november.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/13405

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46851999383
UK: +443333009034
US: +16467224956

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Annika Freij, CFO

VD HAR ORDET

Precise har genererat positivt EBITDA genom kostnadskontroll och ett agilt arbetssätt under den rådande komponentbristen som påverkat våra kunder i det tredje kvartalet. Den lönsamma Algo-affären ger möjlighet till fortsatta investeringar inom Digital Identity. Trots dessa satsningar och minskningen av royaltyintäkter visar vi ett positivt resultat på EBITDA-nivå om cirka 1 MSEK.

Under kvartalet var det fortsatt störningar i leverantörskedjorna och brist på komponenter vilket påverkade royaltyintäkterna inom Algo. Vi såg däremot tydliga förbättringar i slutet av kvartalet. Medan juni och juli var de månader hittills under året med lägst orderingång för våra kunder, var september den månad som presterat bäst hittills 2021. Det är en klar indikation på att de negativa effekterna till följd av komponentbristen är på väg att fasas ut och att det finns goda möjligheter framöver att återgå till tidigare volymer. Vi har även haft en hög aktivitet vad gäller andra applikationer inom Algo som kan öppna upp nya affärer för Precise. Bland annat har vi ett antal pilotprojekt som pågår vad gäller personalisering av inställningar i bilar genom fingeravtrycksteknologi.

Vi fortsätter växa våra återkommande intäkter inom Digital Identity. Genom vår SaaS-modell har vi nu en ARR (årliga återkommande intäkter) om 0,8 MSEK, motsvarande en dubblering jämfört med samma period föregående år. Vår churn rate, det vill säga mått på hastighet i kundbortfall, är fortsatt noll procent, vilket dels är en kvalitetsstämpel för YOUNiQ, dels ett erkännande på att ansiktsigenkänning som biometrisk modalitet passar perfekt till access. Vi har flera fall av merförsäljning genom ytterligare installationer hos våra partners, bland annat Algeco där behovet för säker och bekväm access växer i takt med deras expansionsresa.

Det är viktigt att YOUNiQ fungerar tillsammans med andra system och har därför från grunden utvecklats som ett öppet system för att uppnå bäst möjliga skalbarhet. Under kvartalet har vi fortsatt tagit viktiga steg i kommersialiseringen av YOUNiQ där vi i enlighet med vår tillväxtstrategi tecknat samarbetsavtal med olika plattformsleverantörer. Samarbetet med SystemHouse Solutions innebär att YOUNiQ nu kan erbjudas till alla deras kunder, inklusive Bravida som i sin tur utgör en stor potentiell säljkanal. Vi fortsätter identifiera och arbeta nära utvalda partners där YOUNiQ kompletterar våra partners utbud med bekväm och säker identifiering genom ansiktsigenkänning.

Samarbetet med Doro är en ytterligare satsning som expanderar användningsområdet för YOUNiQ och samtidigt bidrar till samhällsnytta. Det ger värde för seniorer på äldreboenden som kan ha det svårt med nyckel- och korthantering samt säkerhet och trygghet för anhöriga och vårdpersonal. Vi fortsätter även att växa i området för modulbyggnader och kommer tillsammans med Algeco att installera YOUNiQ för att styra el och värmekonsumtion. Projektet kommer utvärderas under vintermånaderna för att därefter vid positivt utfall implementera lösningen i större skala. Tillsammans med partners som Doro och Algeco fortsätter vi driva utvecklingen av moderna lösningar som bidrar till tryggare och mer hållbara samhällen.

Det fjärde kvartalet har börjat starkt med fortsatt hög aktivitet inom samtliga vertikaler. Den starka marknadsutvecklingen vi såg i september har hållit i sig och vi ser med tillförsikt fram emot avslutningen på ett händelserikt 2021. Med stark underliggande lönsamhet som återinvesteras i tillväxt, ser jag fram emot att fortsätta flytta fram våra positioner som ledande global leverantör av identifieringsmjukvara där du är nyckeln.

Stefan K Persson, VD