Kommuniké från årsstämman i Precise Biometrics AB 2023

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, onsdagen 10 maj 2023, omvaldes Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Peter Gullander som styrelseledamöter samt nyvaldes Maria Rydén och Jimmy Hsu. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet höjs för att möjliggöra genomförandet av den företrädesemissionen som offentliggjordes den 3 april 2023. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum onsdagen den 10 maj 2023 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida:
www.precisebiometrics.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex. Till styrelseledamöter omvaldes Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Peter Gullander samt nyvaldes Maria Rydén och Jimmy Hsu. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 545 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Ersättningen för utskottsarbete ska utgå med 45 000 kr till ledamot i revisionsutskottet, med 90 000 kr till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kr till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Revisor
Ernst & Young Aktiebolag (EY) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande för emission av stamaktier och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier och/eller konvertibler avseende sådana aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för första utnyttjandet av detta bemyndigande. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 3 april 2023 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 9 285 519 kronor genom nyemission av högst 30 951 730 stamaktier.

Rätt att teckna nya stamaktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya stamaktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den vara den 12 maj 2023. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,60 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet höjs för att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen ovan. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande för emission av stamaktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av högst 2 819 520 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att emittera stamaktier till de som har ingått garantiåtaganden med bolaget i samband med den företrädesemission som godkändes av årsstämman, och som meddelar att de önskar erhålla ersättning för sådana garantiåtaganden i form av nya aktier i bolaget. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.