Nya kunder och ökande återkommande intäkter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,3 Mkr (27,4)
 • EBITDA uppgick till -2,0 Mkr (1,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till –7,8 Mkr (-2,7)
 • Periodens resultat uppgick till -9,3 Mkr (-2,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 Mkr (3,2)

 
HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 91,0 Mkr (83,3)
 • EBITDA uppgick till 1,1 Mkr (1,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -20,0 Mkr (-14,1)
 • Periodens resultat uppgick till -22,2 Mkr (-13,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,34)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,9 Mkr (-1,5)

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Precise tillfördes cirka 41 Mkr efter emissionskostnader till följd av företrädesemissionen och den riktade emissionen till Egis Technology
 • Precise offentliggjorde en strategisk omorganisation inom Digital Identity. Genom omorganisationen slår Precise samman funktionerna inom försäljning, kundservice och R&D för EastCoast, med motsvarande funktioner inom YOUNiQ
 • Precise omförhandlade betalningsplanen för förvärvet av EastCoast som genomfördes i november 2021. Omförhandlingen innebär att återstående betalningarna om 25 MSEK och 30 MSEK som tidigare var planerade till 2022 respektive 2023 kommer i stället att betalas ut genom 30 MSEK 2022, 10 MSEK 2023 och därefter 5 MSEK årligen fram till och med 2026. Precise har möjlighet att i förtid betala av hela den återstående köpeskillingen utan några räntekostnader.
 • Med anledning av emission och återköp av C-aktier inom ramen för incitamentsprogram LTI 2022/2028, och genomförd företrädesemission och riktad emission till Egis Technology uppgick det totala antalet aktier i Precise per den 31 december 2022 därmed till 47 512 597 aktier, varav 46 427 597 stamaktier och 1 085 000 C-aktier, motsvarande totalt 46 536 097 röster
 • Precise inledde samarbete med CanvasBio för att utveckla sensorer till bärbara datorer
 • Precise ingick licensavtal med Isorg för att tillhandahålla en ny teknik för fingeravtryckssensorer till mobilindustrin. Precise kommer under den inledande avtalsperioden fram till slutet av 2024 att erhålla totalt minst 11 MSEK i fasta licens- och supportavgifter

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HELÅRSPERIODENS SLUT

 • Den 1 januari 2023 inleddes den strategiska omorganisationen av Digital Identity för stärkta säljkanaler och optimering av organisationen
 • Precise anslöt sig till Genetec Technology Partner Program för att stärka sin närvaro på den amerikanska marknaden med sin lösning YOUNiQ Access
 • Styrelsen i Precise utsåg Joakim Nydemark till vice VD & CCO Algo för Precise. Joakim kommer närmast från tech-bolaget Crunchfish och rollen som COO och CEO för dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB. Joakim Nydemark efterträder Fredrik Sjöholm som har antagit VD-rollen på ett annat bolag

 
FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2022 2021 2022 2021
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 4 Kv 4 Helår Helår
Nettoomsättning 19 276 27 434 91 018 83 319
Omsättningstillväxt, % -29,7% 22,0% 9,2% -9,8%
EBITDA -1 986 1 666 1 147 1 872
Bruttomarginal, % 63,4% 77,4% 71,5% 76,3%
Rörelseresultat -7 764 -2 693 -20 016 -14 073
Rörelsemarginal, % -40,3% -9,8% -22,0% -16,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 275 3 172 3 931 -1 477
Likvida medel 46 405 64 102 46 405 64 102
Annual Recurring Revenue* 16 190 16 190

* Annual Recurring Revenue bedömdes till cirka 13 Mkr för 2021.
För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 17 februari 2023.

Länk till webcast:
https://financialhearings.com/event/45968

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben.

Frågor skickas till investor@precisebiometrics.com.

Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Patrick Höijer, VD
Annika Freij, CFO

VD HAR ORDET

Sista kvartalet fortsatte på samma höga aktivitetsnivå som tidigare med att utveckla bolaget för långsiktig framgång. Vi har under kvartalet kunnat presentera tydliga framgångar i linje med vår strategi, bland annat genom nya samarbeten med sensortillverkare såsom franska Isorg och koreanska CanvasBio. Vidare kan vi konstatera att under året har de årliga återkommande intäkterna (ARR) inom Digital Identity ökat med cirka 25 procent till 16,2 Mkr (föregående årssiffra bedömdes till cirka 13 Mkr). För kvartalet landade totala intäkterna på 19,3 Mkr (27,4) med en EBITDA på -1,9 (1,7), drivet av en fortsatt svag mobilmarknad som dock till viss del kompenserades av ökade återkommande intäkter inom Digital Identity. Totalt ökade intäkterna för helåret 2022 med 9 procent till 91 Mkr (82), med en EBITDA om 1,1 Mkr (1,9).

Affärsområdet Algo
Slutet av 2022 präglades av en låg slutkundsefterfrågan på mobilmarknaden och fortsatt stora lager hos mobiltillverkarna och modulhusen. Det innebar att deras underleverantörer, såsom våra kunder, sålde betydligt lägre volymer jämfört med föregående år vilket påverkar Precises royaltyintäkter. Intäkterna inom Algo (fingeravtrycksmjukvara) minskade till 13,4 Mkr (22,8) vilket kan förklaras av att royaltyintäkterna minskade med 71 procent (motsvarande 4,6 Mkr), vilket är i linje med marknaden, samt att Precise förra året erhöll en licensintäkt av engångskaraktär om 6 Mkr från två kunder inom bilindustrin. Justerat för engångsintäkten och den temporära exceptionella situationen kring royalties visar Algo upp en mer stabil underliggande affär. Precise står sig starkt i sina strategiska partnerskap och så snart mobilmarknaden återhämtar sig räknar vi med en normalisering av royaltyintäkterna. Det makroekonomiska läget är dock fortsatt osäkert att förutse, men vår bedömning just nu är att vi kommer att se en långsam gradvis återgång under första halvåret men en återgång till mer normala nivåer först under det andra halvåret 2023.

Inom affärsområdet Algo, som är bolagets ursprungsaffär, har vi byggt upp en världsledande kompetens inom fingeravtrycksläsning i bland annat mobiltelefoner, bärbara datorer och smarta dörrlås. Vi arbetar idag metodiskt efter en tydligt kommunicerad tillväxtstrategi för affärsområdet. I enlighet med den fokuserar vi på våra befintliga nyckelkunder för att tillsammans med dem vinna nya mobilprojekt, samt med att stödja utvalda nya sensortillverkare inom såväl mobilt som inom nya vertikaler. I linje med strategin inledde vi i slutet av året ett utvecklingssamarbete med koreanska CanvasBio för att leverera fingeravtrycksteknologi till bärbara datorer, vilket är en intressant vertikal för Precise. I slutet av året ingick vi även ett avtal med Isorg, en fransk aktör med ny typ av sensor för mobiltelefoner, om att leverera fingeravtrycksmjukvara. Glädjande är att vi i affären levererar fler komponenter av mjukvara, inte enbart matcharen (Precise BioMatch), vilket visar på vår konkurrenskraft. Det är en affär som fram till slutet av 2024 kommer generera totalt minst 11 MSEK i fasta licens- och supportavgifter till Precise.

Jag kan konstatera att vi under kvartalet står starka i våra strategiska partnerskap och även levererar på vår strategi att bygga nya. Vi kommer fortsatt framåt utforska nya närliggande vertikaler såsom exempelvis fordonsindustrin och utvärdera nya typer av sensorer som över tid skulle kunna ge Precise en större marknad för vår världsledande kompetens inom avancerad bildanalys. 

Affärsområdet Digital Identity
Affärsområdet Digital Identity, där vi erbjuder systemlösningar för fysisk access genom ansiktsigenkänning samt besökshantering, uppvisade en stark avslutning på året. Intäkterna ökade till 5,9 Mkr (4,7), mycket drivet av våra lösningar för besökshantering. Försäljningsmässigt kan vi summera ett starkt 2022 vilket gjort att våra återkommande intäkter (ARR), som utgör kärnan i Digital Identity-affären, har ökat från cirka 13 Mkr i början av året till 16,2 Mkr i slutet av året. Detta är viktigt för oss, då det visar på en uppbyggnad av en kundstock som genererar återkommande intäkter.

För att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av YOUNiQ-tjänsten beslutade vi i kvartalet att integrera EastCoasts och YOUNiQs respektive organisationer. Det gör att hela säljkåren nu kan nå ut med båda våra produkter på marknaden.

Strategin för Digital Identity i Sverige är tydlig, vi arbetar fokuserat på att bygga säljkanaler genom partnerskap med leverantörer av access-system och med de viktigaste systemintegratörerna. Vidare fortsätter vi att fokusera våra försäljningsinsatser på den amerikanska marknaden genom lokal närvaro och partnerskap. Det är därför glädjande att vi i februari kunnat offentliggöra att YOUNiQ nu är integrerat i Genetecs accessplattform. Det är ett viktigt steg i uppbyggnaden av säljkanaler i USA efter att vi under det fjärde kvartalet 2022 vann vårt första kontrakt för YOUNiQ på den amerikanska marknaden.

Under kvartalet har vi vunnit YOUNiQ-affärer med bland andra Iver och Bravida samt tillkommande projekt med Algeco. Vi vann även EastCoast-affärer med bland andra Mathem, Office Management och Visma Spcs.

Fortsatt kommersiellt fokus och kostnadskontroll
Det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert vilket gör att vi har stort fokus på kostnadskontroll, bland annat genom att minska antalet konsulter till förmån för anställda samt genom att optimera våra FoU-initiativ. Dessa besparingar väntas få tydligt genomslag under 2023 då vi förväntar oss att rörelsekostnaderna kommer att landa på motsvarande nivå som 2021, trots att vi i 2023 års siffror också inkluderar EastCoasts kostnadsbas. Dessa effektiviseringar är helt i linje med vår strategi om ett ökat kommersiellt fokus. Värt att notera är också att Precise trots det rådande makroekonomiska läget har ett fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Jag har under slutet av året fortsatt träffa våra kunder runt om i världen och jag är glad och imponerad över de goda samarbeten vi har med ledande leverantörer på marknaden. Precise är väl positionerade för att dra nytta av den globala underliggande trenden med ökad användning av biometri och jag ser därför fram emot att fortsätta kapitalisera på vår ledande position inom identifieringsmjukvara och växande positioner inom accesslösningar och besökshantering.

Patrick Höijer, VD