Precise Biometrics årsstämma 2021

Precise Biometrics årsstämma 2021 är planerad till den 14 maj 2021, i Lund. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, helst senast 31 januari 2021.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:
Precise Biometrics AB
Valberedningen
Scheelevägen 27, 8th floor
223 63 Lund
E-post: valberedning2021@precisebiometrics.com


Precise Biometrics Annual General Meeting 2020


Årsstämman ägde rum fredagen den 15 maj 2020, kl. 14.00 på Mobile Heights, Mobilvägen 10 i Lund.

Stämmoprotokoll
Beslut tagna vid årsstämman
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Styrelsens förslag om riktlinjer till ledningen
Redovisning ersättning ledning
Motiverat yttrande från Valberedningen
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Precise Biometrics Annual General Meeting 2019

Årsstämman 2019

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 15 maj, 2019 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma