Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR PRECISE BIOMETRICS AB (publ)
Org nr. 556545-6596

§ 1 Bolagets företagsnamn är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för personidentifiering samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (3 0 000 000) och högst etthundratjugo miljoner (120 000 000).

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 5 % av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och aktier av serie C 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den man detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C for ett belopp som motsvarar kvotvärdet. När inlösenbeslutet fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och ar verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken han utsetts intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7 Stämman skall utse en eller två revisorer eller ett registreratrevisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
(a) Om fastställande av resultaträkningen ochbalansräkningen
(b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Bolagsstämman skall hållas i Lund eller Stockholm

§ 11 Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 19 maj 2022.