Incitamentsprogram

Vid bolagstämman 2019 beslutades att erbjuda ett incitamentsprogram för bolagets VD och CFO som innebar att högst 1 300 000 teckningsoptioner ska kunna ges ut där varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av teckningsoptionerna skulle ske senast den 31 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2022 till 30 juni 2022. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 0,32 kr och teckningskursen för aktierna till 1,65 kr. Vid delårsperiodens utgång har 1 300 000 optioner tecknats motsvarande 100% av totala teckningsoptionerna. Vid antagande av att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka med 1 300 000 aktier.

Utspädningseffekter beaktas endast i de fall det medför att resultat per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen understiger kursen i aktuella optionsprogram.