Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2024

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2024, som är planerad till den 22 maj 2024, har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen.

Valberedningen består av:

Julian Aleksov, utsedd av MV Capital AB och Egis Technology; samt

Torgny Hellström, styrelsens ordförande.

Julian Aleksov är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 22 maj 2024, helst senast 31 januari 2024.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:

Precise Biometrics AB
Valberedningen
Scheelevägen 27, våning 8
223 63 Lund

E-post: valberedning2024@precisebiometrics.com 


Beskrivning av valberedningsinstruktionen

Principer för utseende av valberedning.

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2016 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear Sweden AB:s förteckning av registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna eller har avyttrat hela sitt innehav. Ny aktieägare i storleksmässig turordning ska därefter erbjudas att utse ny ledamot om det krävs för att minst två aktieägare ska vara representerade i valberedningen. För det fall två aktieägare redan är representerade kan valberedningen avstå från att erbjuda ny aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

Dessa principer ska gälla tills vidare.