Disclaimer

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad.

Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information.

Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Vänligen välj det land där du är bosatt:

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan eller Kanada, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

Klicka här för att återvända till hemsidan

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av Precise Biometrics AB:s (“Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen.

Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer inom EES eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) eller förordning (EU) 2017/1129 som är en del av nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”UK Prospektförordningen”).

I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. Denna del av webbplatsen är avsedd endast för personer inom EES eller i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Avseende Storbritannien får informationen och dokumenten som omnämns på denna webbplats distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta dokument lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Informationen som omnämns i handlingarna på webbplatsen är endast tillgängliga för och kommer endast att riktas och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på information på webbplatsen och inte heller agera eller förlita sig på informationen.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på denna webbplats, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webbplats.

Jag intygar att:

1) Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong och Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser; och

2) jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och

3) jag inte kommer att distribuera eller på annat sätt skicka information som finns på denna del av Bolagets webbplats till någon person som är bosatt i någon sådan jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan; och

4) jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Företrädesemissionen


Med godkännande från årsstämman som ägde rum den 10 maj 2023, bjuder Precise Biometrics in aktieägare att delta i en företrädesemission.

Erbjudandet omfattar högst 30 951 730 stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Precise äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) stamaktier.

Avstämningsdag: 12 maj, 2023

Teckningskurs: 1,60 kronor

Teckningsperiod: 15 maj – 29 maj 2023

Handel med teckningsrätter: 15 maj – 24 maj 2023

Handel med BTA: Från och med den 15 maj 2023 intill dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa under vecka 23, 2023.

Pressmeddelanden

Precise Biometrics offentliggör prospekt

Kommuniké från årsstämman 2023-05-10

Precise Biometrics beslutar om fullt säkerställd företrädesemission

Prospekt och relaterade dokument

Prospekt

Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Registreringsbevis